Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej X

III SA/Wa 1179/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-28

ustawy Prawo budowlane. Do użytkowania obiektu budowlanego Wnioskodawczyni przystąpiła po faktycznym zakończeniu prac budowlanych, tj. 2 sierpnia 2019 r. Natomiast...
jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją...

I SA/Łd 659/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-11-30

jest 'budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym', w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186, z późn. zm.) - dalej: 'ustawa Prawo...
mieszkalnego w świetle przepisów prawa budowlanego, tj. przed dniem 12 lutego 2021 r., Organ nadmienił, że wydatki na nabycie ogniwa fotowoltaicznego wraz z osprzętem...

I SA/Bk 77/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-04-18

na działce niezabudowanej powoduje powstanie obiektu, o jakim mowa w art. 3 pkt 3 prawa budowlanego, tj. obiektu budowlanego., W związku z tym, dostawa działek...
nr [...], działka nr [...];, - wybudowane przez Miasto ogrodzenie jest urządzeniem budowlanym w świetle przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016...

I SA/Kr 1152/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-12-12

w rozumieniu prawa budowlanego oraz czy grunt ten nie został przeznaczony pod zabudowę na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ewentualnie decyzji...
. Wnioskodawca zauważył, że przepisy prawa nie określają wyraźnie które oznaczenia (symbole) stanowią w istocie teren budowlany. W tym zakresie konieczne jest zatem dokonanie...

III SA/Wa 119/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-10

też stosując wykładnię systemową należy stosować pojęcie budowli, o którym mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333...
ze zm., dalej: Prawo budowlane)., Wnioskodawca wskazał, że w związku z wydaniem decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia [...] maja 2000 r. sygn. [...] nabył prawo własności...

I SA/Bk 718/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-02-06

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.)? Jeśli nie, to jaki jest ich status na gruncie ustawy Prawo budowlane'., W odpowiedzi Skarżąca...
wskazała, że jej wątpliwości co do właściwej stawki podatku VAT wynikają z wątpliwości dotyczących prawidłowej wykładni przepisów prawa budowlanego. Z tych też względów...

I SA/Kr 895/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-11-21

jednorodzinne. Ponadto zdaniem autora wniosku, postanowienia przepisów prawa budowlanego, czyli ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm...
wykorzystywane głównie dla potrzeb niemieszkalnych. Organ wskazał również, że zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm...

I SA/Wr 224/23 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2023-10-24

z przepisami prawa budowlanego i innymi obowiązującymi przepisami;, f) nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, bezpieczeństwa...
i higieny pracy, przez wszystkich uczestników procesu realizacji Inwestycji, w rozumieniu wymagań stawianych przez Prawo budowlane i inne obowiązujące przepisy, podczas...

III SA/Wa 399/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-10

Budowlanych (PKOB) oraz w ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202) i uznał, że opisane we wniosku o interpretację budynki, na etapie budowy...
, na którym planowana jest ich sprzedaż, nie będą wypełniały definicji budynku, budowli lub ich części w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, a ich sprzedaż będzie stanowiła...

VIII SA/Wa 471/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-07

, jednak lokal został dokładnie określony dla konkretnego nabywcy. Zgodnie zaś z przepisami prawa budowlanego nie można mówić o budowie lokalu, gdyż lokal nawet samodzielny...
nie jest obiektem budowlanym, co wynika z art. 3 pkt 1-5 ustawy Prawo budowlane. Ponieważ ustawodawca w updof przewidział zwolnienie podatkowe, związane z wydatkami na budowę...
1   Następne >   +2   +5   +10   100