Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

I SA/Sz 247/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-08-11

przekonywania, przez brak prawidłowego uzasadnienia decyzji w kwestii związku klasyfikowania poszczególnych elementów konstrukcji obiektów budowlanych w świetle przepisów prawa...
, nie mogą być uznane za części konstrukcji., W kwestii pominięcia przepisów prawa budowlanego przy klasyfikacji zakwestionowanych towarów, organ odwoławczy stwierdził...

I SA/Ka 2242/03 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-01-14

prawo budowlane, albowiem skarżący znajdują się w obszarze oddziaływania obiektu. Wskazano na treść art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...
przestrzennym oraz art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy prawo budowlane, zapewniającą ochronę uzasadnionych interesów właścicieli działek sąsiednich i działek położonych w zasięgu...

II SA/Po 149/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-06-01

ustawy, kara za naruszenie przepisów prawa budowlanego, o której mowa w art. 59f ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118...
Kodeksu postępowania administracyjnego - porównaj Dziwiński R., Ziemski P. Komentarz do art.59(g) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.03.207.2016), [w:] R...

II SA/Po 336/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-10-06

analogie do kary za wykonywanie przewozu (transportu) drogowego z naruszeniem przepisów ustawy kara za naruszenie przepisów prawa budowlanego, o której mowa w art. 59f ustawy...
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), będąca również dochodem budżetu państwa (art. 59g ust. 1), jest wymierzana...

I FSK 216/06 - Wyrok NSA z 2006-11-10

budowlane /zbiorniki, odmierzacze paliw ciekłych, budynek administracyjny/ stanowią zespół urządzeń odpowiadający definicji stacji paliw zawartej w przepisach prawa budowlanego...
nie miał wątpliwości, że należące do podatnika i dozorowane urządzenia wchodzą w skład stacji paliw w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. Kwestia zatem uznania...

III SA/Gd 1018/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-09-18

prawem stanowiska innego organu (pkt 6)., Wnioskując o wznowienie postępowania strona wskazała na nowy dowód- opinię nr [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego...
lub zakazami. Uwspólnotowienie towaru, który z zgodnie z przepisami prawa budowlanego nie powinien być objęty procedurą dopuszczenia do obrotu, może najwyżej wymuszać...

III SA/Gd 1019/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-09-18

lub zakazami. Uwspólnotowienie towaru, który z zgodnie z przepisami prawa budowlanego (analogicznie przepisów sanitarnych, weterynaryjnych, o ochronie środowiska, etc...
została wydana bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu., Po wydaniu decyzji ostatecznej strona dowiedziała się o nowej okoliczności faktycznej oraz nowym...

III SA/Gd 1017/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-09-18

celny powstaje nawet wówczas, jeżeli towar objęty jest ograniczeniami lub zakazami. Uwspólnotowienie towaru, który zgodnie z przepisami prawa budowlanego (analogicznie...
bez uzyskania wymaganego stanowiska organu nadzoru budowlanego (art. 240 § 1 pkt 5 i 6 o.p.). Wskazała przy tym na opinię [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego...

III SA/Gd 353/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-09-19

, ogrodzenia i bramy należą do pojęć prawa budowlanego. W świetle regulacji ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., nr 156, poz. 1118, ze zm...
.) ogrodzenia są zaliczane do urządzeń budowalnych - art. 3 pkt 9) Prawa budowlanego. Tym samym organ celny powinien rozważyć powołanie osoby posiadającej wiadomości specjalne...

III SA/Po 364/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-12-01

. Zdaniem Dyrektora Izby Celne konieczność zamontowania elementów zgodnie z wymogami prawa budowlanego nie ma również znaczenia dla dokonywania takiej klasyfikacji...
a rozumieniem definicji elementów konstrukcji obiektów budowlanych zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zm...
1   Następne >   +2   +5   +10   100