Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Administracji Skarbowej X

I SA/Wr 51/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-09-23

budynku oraz że zmiana przeznaczenia pomieszczeń nastąpiła po zakończeniu budowy. Oświadczył także, że zgodnie z art. 36a Prawa budowlanego projektant kwalifikuje zmiany...
Naczelnik US wskazał, że w świetle art. 36a Prawa budowlanego projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych...

I SA/Ke 169/08 - Wyrok WSA w Kielcach z 2008-06-27

mogą być prowadzone po uprzednim jego wybudowaniu. Takie rozumowanie znajduje potwierdzenie w przepisach prawa budowlanego jak i u.p.d.o.f., na gruncie których pojęcie budowy występuje...
przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 ze zm.)- dalej: Prawo budowlane. O zakończeniu budowy świadczy...

I SA/Gl 292/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-10-09

do użytkowania', dlatego należy posiłkować się przepisami ustawy Prawo budowlane w tym jej art. 54, w którym mowa jest o pozwoleniu na przystąpienie do użytkowania obiektu...
, iż zawiadomienie to przyjmuje bez sprzeciwu. Zatem, zdaniem Dyrektora, zgodnie z prawem podatnicy mogli przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego w miesiącu grudniu 2016 r. Kwestia...

I SA/Gl 1702/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-03-08

, która po dniu 1 stycznia 2014 r. poniosła wydatki na zakup materiałów budowlanych, ma prawo ubiegać się o zwrot części tych wydatków., 2. Decyzją z dnia [...]r., wydaną...
. jak i zakup materiałów. Ich zdaniem, jeżeli różnica między pozwoleniem pierwotnym a zamiennym budzi wątpliwość, a w prawie budowlanym nie jest ona jasno sprecyzowana, to winno...

I SA/Gd 264/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-06-04

na bardzo duży stopień zniszczenia. Skarżąca powołała się na art. 29a ust. 8 u.p.t.u. oraz art. 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r...
' ani 'części lotniczej lotniska' w rozumieniu tych przepisów, a zatem nie jest także budowlą w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego, a zatem działki nr [...] nie stanowią...

II FSK 44/18 - Wyrok NSA z 2018-07-31

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz czynności faktyczne i prawne niezbędne do rozpoczęcia budowy oraz oddania...
obiektu budowlanego do użytkowania, a w szczególności nabycie praw do nieruchomości, na której realizowana ma być budowa, przygotowanie projektu budowlanego lub nabycie praw...

I GSK 1602/19 - Wyrok NSA z 2020-05-29

bez podstawy prawnej, ponieważ art. 81c ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r, poz. 290) upoważnia organ nadzoru budowlanego...
jedynie do obciążenia kosztami już wykonanej ekspertyzy. Zarzuciła, że cytowany w tytule wykonawczym art. 81 c ust. 2 prawa budowlanego nie ma zastosowania w sprawie...

I SA/Gd 988/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-10-30

budowlanych. Zaistniały zatem przesłanki określone w art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a) u.p.t.u. skutkujące wyłączeniem prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony...
rzekomo wykonanych przez C sp. z o.o. nie podpisał ani kierownik budowy ani inspektor nadzoru inwestorskiego, wyznaczeni zgodnie z prawem budowlanym; protokoły podpisał...

II FSK 1359/18 - Wyrok NSA z 2020-10-02

lub przeniesione zostaje prawo, o którym mowa w art. 1, obejmujący budowę w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623...
ze zm., dalej zwana: 'Prawo budowlane') oraz czynności faktyczne i prawne niezbędne do rozpoczęcia budowy oraz oddania obiektu budowlanego do użytkowania, a w szczególności...

II FSK 1536/18 - Wyrok NSA z 2020-11-03

lub przeniesione zostaje prawo, o którym mowa w art. 1, obejmujący budowę w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623...
z późn. zm.) dalej powoływanej jako Prawo budowlane, oraz czynności faktyczne i prawne niezbędne do rozpoczęcia budowy oraz oddania obiektu budowlanego do użytkowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   100