Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad X

VI SA/Wa 1463/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-28

Prawo budowlane przy interpretacji art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy o drogach publicznych, rury osłonowe (kanalizacja kablowa) zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 3...
znowelizowanej ustawy Prawo budowlane do obiektów budowlanych., Od powyższej decyzji Przedsiębiorstwo [...] - dalej skarżąca złożyła wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy...

VI SA/Wa 1416/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-17

naliczenia należnych opłat, zastosowano definicję obiektu budowlanego zawartą w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm...
zawarte w ustawie - Prawo budowlane kwalifikujące urządzenia infrastruktury technicznej do grupy obiektów budowlanych., W dniu [...] maja 2011 r. skarżąca spółka...

VI SA/Wa 1462/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-28

), który zalecił stosowanie ustawy Prawo budowlane przy interpretacji art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy o drogach publicznych rury osłonowe (kanalizacja kablowa) zostały zakwalifikowane...
zgodnie z art. 3 znowelizowanej ustawy Prawo budowlane do obiektów budowlanych., Od powyższej decyzji skarżąca złożyła wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy...

VII SA/Wa 1941/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-29

oświadczenia, o którym mowa w art. 34 ust. 3 pkt 3b ustawy Prawo budowlane o 'możliwości połączenia działek...
o charakterze przedmiotowym. Wskazał przy tym, że oświadczenie z dnia [...] maja 2014 r. wydane zostało na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy Prawo budowlane, zgodnie...

VI SA/Wa 1413/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-17

dla zastosowania właściwej stawki i poprawnego naliczenia należnych opłat, zastosowano definicję obiektu budowlanego zawartą w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane...
w ustawie - Prawo budowlane kwalifikujące urządzenia infrastruktury technicznej do grupy obiektów budowlanych., W dniu [...] maja 2011 r. skarżąca spółka, reprezentowana...

II SAB/Lu 4/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-03-10

Kolegium dodało, iż legalnością wykonanego ogrodzenia zajmowały się organy nadzoru budowlanego, które nie stwierdziły żadnych naruszeń prawa., W dniu 13 grudnia 2008 r. (data...
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.) roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu...

VI SA/Wa 1953/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-18

drogowym obiektu budowlanego gdyż zgodnie z art. 3 ust. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 156 poz. 1118 z 2006 r. ze zm.) umieszczona sieć...
ust. 5 u.d.p., a nie jak dla obiektu budowlanego. Zdaniem strony przepisy prawa budowlanego nie powinny mieć zastosowania, bowiem wykładnia art. 39 u.d.p. przesądza...

VII SA/Wa 2351/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-22

Krajowych i Autostrad o złożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 34 ust. 3 pkt 3 b) Prawa budowlanego. Wskazał, że oświadczenie jest mu niezbędne do uzyskania pozwolenia...
w terenie nie można bowiem utożsamiać z oświadczeniem, o którym mowa w art. 34 ust. 3 pkt 3 lit. b Prawa budowlanego., A. W. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

VII SA/Wa 187/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-17

przedmiotowej inwestycji została uchylona. W związku z powyższym należało wdrożyć postępowanie naprawcze w oparciu o przepisy art. 50 i 51 Prawa budowlanego...
Prawo budowlane jest prawidłowa. Inwestor wypełnił nałożony na niego obowiązek, tj. przedłożył właściwie sporządzony projekt budowlany zamienny, organ I instancji...

VI SA/Wa 1992/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-06

drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektu budowlanego ponieważ zgodnie z art. 3 ust. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane umieszczona sieć kablowa...
stanowi obiekt liniowy zaliczany do grupy obiektów budowlanych., We wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej w/w decyzją skarżąca podniosła, że przepisy prawa...
1   Następne >   +2   +5   +10   93