Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Archiwum Państwowego X

II SA/Rz 947/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-01-08

Budowlanego [...] (dalej: 'PINB [...]') wezwał go do usunięcia naruszenia prawa. Podniósł, że nie jest samorządową jednostką organizacyjną, lecz jednostką organizacyjną...
./ Protokolant sekretarz sądowy Sylwia Pacześniak po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 8 stycznia 2015 r. sprawy ze skargi Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego...

II SAB/Rz 71/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-10-12

nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. w pozostałej części skargę oddala; IV. zasądza od Dyrektora Archiwum Państwowego w [...] na rzecz skarżącej A. R. kwotę...
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w zw. z art. 5 ust. 2 u.d.i.p. przez bezpodstawne pominięcie uprawnienia Skarżącej do zapoznania się z treścią żądanej we wniosku...

I OZ 355/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-09

wykładnią prawa dokonaną w postanowieniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 stycznia 2014 r. - na podstawie art. 190 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo...
nie ma znaczenia data sporządzenia pisma, lecz data oddania pisma w polskiej placówce pocztowej, o czym stanowi art. 83 § 3 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu...

II SA/Wa 1468/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-10

w stosunku do stanu z dnia [...] czerwca 2018 r. Wskazało ponadto, że nieruchomość przy ul. [...] w [...] została wyłączona przez nadzór budowlany z użytkowania...
zamiar sprzedaży Przedsiębiorstwa ' [...]' w całości, w trybie art. 113 § 3 Prawa upadłościowego., Składniki przedsiębiorstwa zgodnie z art. 551 K.c. to dobra niematerialne...

IV SA/Wa 250/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-13

zezwalającej na korzystanie z obiektu budowlanego wzniesionego na podstawie prawomocnej decyzji zatwierdzającej projekt realizacyjny i plan zagospodarowania przestrzennego...
, chociaż z innych przyczyn niż w niej podniesiono. Sąd w związku z art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi...