Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dowódca Jednostki Wojskowej X

II SA 1304/02 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-01-15

budowlanych (Dz. U. z 2001 r., Nr 60, poz. 622 ze zm.), § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 grudnia 1994 r. w sprawie organów wojskowych właściwych...
w mocy. W uzasadnieniu wskazał, iż zasadą jest, że ustawodawca polski, stanowiąc prawo, przede wszystkim kształtuje prawa i obowiązki obywateli polskich zamieszkałych...

IV SA/Wr 516/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-03-28

sądowych, II. przyznać prawo pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata. Wyrokiem z dnia 12 grudnia 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił...
skargę A. Ch. reprezentowanego przez opiekuna prawnego B. Ch. Pismem z dnia 6 lutego 2008 r. B. Ch., złożyła wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym...

IV SA/Wr 516/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-02-27

postępowanie wszczęte wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych, II. odmówić przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata. Pismem z dnia 6 lutego 2008 r...
z wnioskiem PPF o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata i załączonymi dokumentami źródłowymi., Następnie...

II SA/Bd 1071/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-02-02

Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003r. w sprawie warunków jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska (Dz. U. Nr 130, poz. 1192). Organ...
infrastruktury technicznej., Zgodnie natomiast z § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003r. w sprawie warunków jakie powinny spełniać obiekty budowlane...

VIII SA/Wa 566/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-24

. S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi B. S. na decyzję Dowódcy Jednostki Wojskowej [...] w W. z dnia...
się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych., W uzasadnieniu wniosku skarżący podał, że jego trzyosobowa...

II SAB/Go 155/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-01-12

, że bezczynność organu administracji publicznej ma miejsce wówczas, gdy organ będąc z mocy prawa zobowiązany do podjęcia czynności, nie podejmuje jej w terminie określonym...
przez przepisy prawa. Oznacza to, że będąc właściwym w sprawie i zobowiązanym do podjęcia czynności, organ pozostaje w zwłoce. Skarga na bezczynność jest dopuszczalna...

II SA/Go 676/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-11-25

25 lipca 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1269) sąd administracyjny sprawuje wymiar sprawiedliwości przez kontrolę...
działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem i może zaskarżoną decyzję (lub inny akt) uchylić lub stwierdzić jego nieważność, jeżeli w istotny...