Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta X
  • Symbol

I SA/Go 208/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-07-06

ust.1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz art.3 pkt 1 i 3 ustawy - Prawo budowlane elektrownia wiatrowa nie jest budowlą. W ocenie sądów opodatkowaniu...
oznacza budowlę w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, składającą się co najmniej z fundamentu, wieży oraz elementów technicznych, o mocy większej niż moc mikroinstalacji...

I SA/Ol 290/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-06-21

. Za budowlę w myśl art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. uznaje się obiekt budowlany rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury...
, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie...

I SA/Go 207/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-07-12

pkt 1 i 3 ustawy - Prawo budowlane elektrownia wiatrowa nie jest budowlą., W ocenie sądów opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają fundamenty i maszty...
wiatrowych podatkiem od nieruchomości. Wskazał przy tym, że zgodnie z jej art.2 pkt 1, elektrownia wiatrowa oznacza budowlę w rozumieniu przepisów prawa budowlanego...

I SA/Ol 275/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-06-14

się do definicji budowli w rozumieniu art. 3 pkt 3 i pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290), strona uznała, że wykreślenie...
techniczne nie są zbudowane z wyrobów budowlanych, nie mogą zatem stanowić obiektu budowlanego. Nie mogą być uznane za elementy budowli, co wynika z art. 3 Prawa...

II FSK 519/18 - Wyrok NSA z 2020-02-06

. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z późn. zm.) - powoływanej dalej jako 'Prawo budowlane', poprzez ich błędną wykładnię polegającą na uznaniu...
, że elektrownia wiatrowa jako całość stanowi budowlę w rozumieniu Prawa budowlanego;, 3) art. 1 ust. 1, art. 2 pkt 1, art. 9, art. 17 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach...

I SA/Op 150/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-08-29

, o której mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 290 ze zm.) - zwanej dalej prawem budowlanym. Nie stanowi natomiast budowli...
takie stanowisko, Skarżąca odwołała się do treści przepisu art. 1a ust. 1 pkt 2 upol oraz art. 3 pkt 3 prawa budowlanego, podkreślając że przedmiotem opodatkowania podatkiem...

II FSK 3468/17 - Wyrok NSA z 2019-01-17

budowlane elektrowni wiatrowej, co wynika z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z późn. zm.);, b) art. 1a ust. 1 pkt 2...
Spółki, budowla oznacza tu elektrownię wiatrową tylko z elementami budowlanymi, co wynika z art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane;, c) art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane...

I SA/Ol 272/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-06-08

obowiązku szerszego stosowania przepisów Prawa budowlanego do części niebudowlanych elektrowni wiatrowych. Nałożenie podatków powinno być zaś precyzyjne, przejrzyste...
. 1 pkt 3 u.p.o.l. oraz art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290), zwrócił uwagę, że ustawa z dnia 20 maja 2016 r...

I SA/Łd 443/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-06-28

o podatkach i opłatach lokalnych, w związku z art. 3 pkt 3 prawa budowlanego nawet po zmianach wprowadzonych ustawą o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych...
. 3 pkt 9 prawa budowlanego. W zakres pojęcia budowli nie wchodzą bowiem urządzenia techniczne, które się w nim znajdują. Nie można ich bowiem porównać do przyłączy...

I SA/Łd 378/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-07-12

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), czy zgodnie z definicją elektrowni wiatrowej zapisaną w art. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r...
2017 r. nie zmienia się podstawa opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowej, którą dalej stanowią zgodnie z art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego - części...
1   Następne >   +2   +5   +10   80