Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X
  • Symbol

I SA/Ol 410/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-08-03

odsyła tylko i wyłącznie do przepisów Prawa budowlanego. Ustawy z dnia 20.05.2016r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2016 poz. 961...
) nie można zaliczyć do sfery prawa budowlanego., W związku z powyższym, zdaniem wnioskodawcy, definicja budowli w Prawie budowlanym nie zmieniła się. Wykreślenie z niej elektrowni...

I SA/Gd 1256/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-10-25

budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), dalej jako 'Prawo budowlane'. Spółka zwróciła uwagę, że na podstawie art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r...
, nie ma znaczenia, że przed 26 września 2005 r. definicja budowli w Prawie budowlanym nie zawierała określenia 'elektrowni wiatrowych' w przykładowym katalogu 'urządzeń...

I SA/Go 95/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-04-05

, Spółka podniosła, że ustawa ta odsyła w zakresie określenia przedmiotu opodatkowania, tj. budowli, wyłącznie do ustawy Prawo budowlane, a nawet do jej poszczególnych...
z przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz prawa budowlanego (art. 3 pkt 1, pkt 3 i pkt 9 tej ustawy). Z tego powodu, niezależnie od tego, że ustawa z dnia 20 maja...

II FSK 183/18 - Wyrok NSA z 2019-12-17

. U. z 2016 r., poz. 716 ze zm., zwana dalej: 'u.p.o.l.'), w zw. z art. 3 pkt 3 oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409...
ze zm., dalej zwana: 'Prawo budowlane') poprzez ich błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie polegające na uznaniu, że od 1 stycznia 2017 r. cała elektrownia wiatrowa...

I SA/Bd 455/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-05-30

. będzie miał prawo do opodatkowania, tak jak dotychczas, wyłącznie części budowlanych elektrowni., W interpretacji indywidualnej z dnia 16 stycznia 2017 r. Burmistrz M...
. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 163 poz. 1364). Zmiany z 2005 r. powodowały, że elektrownie wiatrowe zostały...

I SA/Łd 550/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-07-20

z art. 3 pkt 3 prawa budowlanego nawet po zmianach wprowadzonych ustawą o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Elektrownia wiatrowa jako całość nie stanowi...
. Elektrownia wiatrowa nie jest również urządzeniem budowlanym, o którym mowa w art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l., które odwołuje się do art. 3 pkt 9 prawa budowlanego. W zakres pojęcia...

II FSK 1467/18 - Wyrok NSA z 2020-09-14

jako całość podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości;, 2) art. 3 pkt 1, 3, 3a i 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, dalej...
3 u.p.o.l., w zw. z art. 3 pkt 1, art. 3 pkt 3, art. 3 pkt 9, art. 10, art. 82 ust. 3 pkt 5b oraz kategorii XXIX załącznika do ustawy Prawo budowlane oraz w związku z art...

III FSK 4332/21 - Wyrok NSA z 2021-11-04

na podstawie art. 174 pkt 1 p.p.s.a. naruszenie przepisów prawa materialnego, tj.:, - art. 3 pkt. 3 w zw. z art. 3 pkt 1 oraz Kategorii XXIX załącznika do Prawa Budowlanego w zw...
grudnia 2017r. ma analiza regulacji materialnoprawnych zawartych w art. 1a ust. 1 pkt 2, art. 2 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. oraz art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego, a także ocena...

I SA/Rz 172/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-06-01

. prawo budowlane (tj. Dz.U. 2016 poz. 290 ze zm.) - zwanej dalej prawem budowlanym, podkreślając że przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są wyłącznie...
grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Grupę budowli konkretyzuje zaś prawo budowlane, zaliczając...

I SA/Bd 331/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-05-30

takie rozumowanie wynika z analizy przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przepisów...
pkt 2 u.p.o.l. Przechodząc na grunt prawa budowlanego, organ wskazał, że zgodnie z definicją obiektu budowlanego zawartego w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia, 7 lipca 1994 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   67