Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

II SA/Op 611/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-02-11

marca 2014 r., nr [...], nakładającą na skarżącego - w trybie art. 51 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.), obowiązek...
16 sierpnia 2007 r., działając na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późn. zm.), G. G. zgłosił w Starostwie Powiatowym...

II SA/Op 423/04 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-11-07

stanowiących własność C. A. Jako podstawę prawną decyzji organ wskazał przepis art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz...
. 414 ze zm.). Zdaniem organu, T. C. wykonał roboty budowlane bez stosownego pozwolenia i w sposób naruszający warunki określone w art. 5 Prawa budowlanego. Według ustaleń...

II SA/Op 318/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-01-14

budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016, z późn. zm. [na dzień wydania zaskarżonej decyzji Dz. U. z 2020 r. poz. 1333]), zwanej dalej Prawem budowlanym, nakazał rozbiórkę...
, że odbudowa wieży strażackiej na budynku OSP w [...] mieści się w definicji art. 3 pkt 6 Prawa budowlanego i na wykonanie tego obiektu wymagane było uzyskanie pozwolenia...

II SA/Op 68/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-04-29

., nr [...], działając na podstawie art. 48 ust. 2 i ust. 3 Prawa budowlanego, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie brzeskim nałożył na inwestora, tj. A S.A. z siedzibą...
, o których mowa w art. 33 ust. 2 oraz ust. 3 Prawa budowlanego, tj.: czterech egzemplarzy projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami...

II SA/Op 75/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-04-22

technicznego wykonanych robót zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości - określenia zakresu...
robót niezbędnych do wykonania, w celu doprowadzenia obiektu do stanu zgodnego z prawem oraz certyfikatu na wszystkie zastosowane wyroby budowlane., Następnie decyzją z dnia...

II SA/Op 266/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-08-05

mając na uwadze przepisy obowiązujące w dacie ich wykonania, tj. przepisy Prawa budowlanego z 24 października 1974 r. Organ stwierdził, że podstawą do wydania decyzji...
. Z. W świetle dokonanych ustaleń organ odwoławczy stwierdził, że wykluczają one możliwość zastosowania obecnie obowiązującego art. 48 ustawy Prawo budowlane, jak również art...

II SA/Op 45/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-05-24

w sprawie, PINB w powiecie oleskim decyzją z dnia 8 sierpnia 2005 r., nr SIO.7355-05/05, na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003...
r. nr 207, poz. 2016, z późn. zm. [na dzień wydania zaskarżonej decyzji Dz. U. z 2020 r. poz. 1333]), zwanej dalej Prawem budowlanym, nakazał rozbiórkę samowolnie...

II SA/Op 233/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-06-22

, Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta [...] w piśmie skierowanym do PINB w Opolu z dnia 16 stycznia 2015 r. wyjaśnił, że zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3b Prawa budowlanego...
. 48 Prawa budowlanego, a kwalifikacja prawna inwestycji musi być dokonana na podstawie art. 3 pkt 1 lit b w związku z art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego., Powiatowy Inspektor...

II SA/Op 92/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-04-27

ustawy Prawo budowlane, organ wstrzymał prowadzenie robót budowlanych oraz nałożył na Wspólnotę obowiązek przedstawienia, w terminie do 31 marca 2011 r., dokumentów...
określonych w art. 48 ust. 3 ww. ustawy., Decyzją z dnia 14 kwietnia 2011 r., nr [...], w oparciu o art. 48 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego...

II SA/Op 90/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-06-08

[...] przyjęte zostało zgłoszenie z dnia 7 maja 2010 r., w którym A, wskazując na art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zgłosiła zamiar budowy polegającej na 'remoncie...
przestrzennego. Następnie postanowieniem z dnia 7 stycznia 2011 r., wydanym na podstawie art. 48 ust. 3 ustawy Prawo budowlane, organ wstrzymał prowadzenie robót budowlanych...
1   Następne >   +2   +5   +10   100