Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Kr 662/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-01-28

. [...],[...] obr. [...] jedn. ewid. [...]., Decyzją z dnia [...] r, znak: [...], wydaną na podstawie art. 30 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane...
(tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 207, póz. 2016 z późn. zm., zwanej dalej Prawo budowlane z 1994 r., art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania...

II SA/Kr 911/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-01-21

Administracyjnego (jednolity tekst z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. ) oraz art. 81 ust.1 i art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst...
w całości zaskarżoną decyzję organu pierwszej instancji i orzekł na podstawie art. 30 ust. 6 pkt 1 ustawy Prawo budowlane o wniesieniu sprzeciwu wobec ww. zgłoszenia...

II SA/Kr 1960/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-03-26

Budowlanego w T. działając na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane nałożył na Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe...
, czy poprzedni sposób użytkowania budynków był zgodny z prawem., Po ponownym rozpatrzeniu sprawy decyzją z dnia 3 marca 2005 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w T...

II SA/Kr 806/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-07-10

Nadzoru Budowlanego w Z. postanowieniem z dnia 24 listopada 2011 r., na podstawie art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2010 r., Nr 243...
tj. G.M. , K.W. i P.W. , nie dopełnili obowiązku wynikającego z art. 55 ustawy Prawo budowlane, co uzasadnia nałożenie na nich kary pieniężnej o której mowa w art. 57...

II SA/Kr 239/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-06-29

kosztów postępowania. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w dniu 22 września 2015 r., działając na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane z 1974 r. wydał...
skarżoną decyzję znak [...] (k-[...] akt PINB), którą na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane z 1974 r. nakazano P. R. dokonać rozbiórki zbiornika...

II SA/Kr 1118/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-11-26

. 2 pkt 1 i art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm. - dalej 'prawo budowlane') oraz art. 123 ustawy z dnia...
pozwolenia przewidziane w art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) stanowi odrębne, samodzielne...

II SA/Kr 629/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-05-10

powyższego zgłoszenia decyzją z dnia [...] 2005 r., znak: [...], na podstawie art. 30 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz...
. U. z 2003 r, Nr 207, poz. 2016 z późn. zm., zwanej dalej Prawo budowlane z 1994 r.), Prezydent Miasta [...] wniósł sprzeciw., W uzasadnieniu tej decyzji Prezydent Miasta...

II SA/Kr 468/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-06-18

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w K. -Powiat Grodzki na podstawie art. 48 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane decyzją z dnia [...] stycznia 2007 r...
Inspektor Nadzoru Budowlanego w K. - Powiat Grodzki wydał na podstawie art. 40 ustawy Prawo budowlane z dnia 24 października 1974 r. decyzję - znak: [...] na mocy...

II SA/Kr 1756/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-10-25

postanowieniem z dnia 17 lipca 2009 r. , znak [....] , na podstawie art. 81 c ust 2, art. 80 ust. 2 pkt. 1, art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane...
, w tym prawidłowe funkcjonowanie ich przewodów kominowych, mając na uwadze również wymagania określone przepisem art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, uwzględniając...

II SA/Kr 50/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-01-29

na podstawie art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz art. 37 ust.1 ustawy z dnia 24.10.1974 r. Prawo...
w D. stwierdził, iż: budynek garażowy wybudowany został w latach 1977- 78 bez pozwolenia na budowę. Zgodnie bowiem z art. 28 Prawa budowlanego z dnia 24 października...
1   Następne >   +2   +5   +10   100