Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Ke 555/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-09-18

marca 2019 r., wydanym na podstawie art. 53, art. 56, art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. Prawo budowlane w zw. z art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca...
1994 r. Prawo budowlane, zawarto skierowane do stron prawidłowe pouczenie, że na postanowienie nie przysługuje zażalenie. Tymczasem w dniu 15 kwietnia 2019 r. do organu...

II SA/Ke 557/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-09-04

instancji podkreślił, że w postanowieniu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 20 marca 2019 r., wydanym na podstawie art. 53, art. 56, art. 54 ust. 1 ustawy Prawo...
budowlane z dnia 24 października 1974 r., Dz. U. z 1974 r. nr 38, poz. 229 w zw. z art. 103 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 r., Dz. U. z 2018 r. poz. 1202...

II SA/Ke 556/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-09-04

Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] wydanym na podstawie art. 53, art. 56, art. 54 ust. 1 ustawy Prawo budowlane z dnia 24 października 1974 r., Dz. U. z 1974 r...
. nr 38, poz. 229 w zw. z art. 103 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm., zawarto skierowane do stron prawidłowe...

II SA/Ke 554/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-09-18

ustawy Prawo budowlane z dnia 24 października 1974 r., Dz. U. z 1974 r. nr 38, poz. 229 w zw. z art. 103 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., Dz...
I instancji wpłynęło zażalenie B.K., uzupełnione pismem z dnia 26 kwietnia 2019 r. Organ powołał się na treść art. 141 § 1 K.p.a. oraz art. 56 ust. 1 Prawo budowlane z 1974...

II SA/Ke 684/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-12-29

ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy Prawo budowlane t.j.: 4 egz. projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami...
art. 20 ust. 2 Prawa budowlanego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, wyznaczając termin wykonania obowiązku do dnia 31...

II SA/Ke 491/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-11-05

. z art. 144 kpa oraz art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, - uchylił w całości postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (dalej PINB...
usytuowanych na działkach nr [...] , [...] i [...] w m. [...] i orzekając co do istoty sprawy, na podstawie art. 49 ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane:, - ustalił dla A. R...

II SA/Ke 916/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-12-03

. 83 ust. 2 i art. 81 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, zatwierdził projekt budowlany zamienny i udzielił E. Z. pozwolenia na wznowienie robót budowlanych obejmujących...
wschodniej., Postanowieniem z dnia 2.08.2011r. organ I instancji, działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane, wstrzymał...

II SA/Ke 131/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-05-14

sprawie wykluczone są przesłanki do zastosowania art. 37 Prawa budowlanego z 1974r. Dopiero po ewentualnym wykluczeniu istnienia tych przesłanek możliwe jest bowiem dokonanie...
szczegółowej wykładni przepisu art. 40 Prawa budowlanego z 1974r., w szczególności również w zakresie, czy użyte w nim sformułowanie 'dokonanie zmian i przeróbek...

II SA/Ke 51/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-04-25

co do istoty sprawy na podstawie art. 40 ustawy z dnia 24 października 1974r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1974r. nr 38 poz. 229 ze zm.) w związku z art.103 ust. 2 ustawy z dnia...
z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z2018r. poz. 1202) nakazał W.P. i A.B. jako właścicielkom nieruchomości, wykonanie w terminie do dnia 30.04.2019r. zmian...

II SA/Ke 519/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-07-24

pkt 9 Prawo budowlane. Konsekwencją powyższego było przyjęcie, iż wybudowany obiekt stanowi samowolę budowlaną, do której będzie miał zastosowanie art. 51 Prawa...
budowlanego., Nadto organ I instancji przyjął, iż nie istnieje możliwość legalizacji powyższej samowoli budowlanej, w trybie przewidzianym przez art. 51 ust 1 pkt. 2 Prawa...
1   Następne >   +2   +5   +10   100