Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

II SA/Go 482/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-09-03

na działce nr [...]. W związku z powyższym PINB w dniu [...] lipca 2008r., działając na podstawie art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156...
, poz. 1118 ze zm., dalej: prawo budowlane), przeprowadził kontrolę obowiązkową zakończonej budowy obiektu budowlanego. PINB ustalił, że budowa pawilonu handlowego...

II SA/Go 1065/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-02-21

zaskarżoną decyzję w całości i stosownie do art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 października 1974 roku Prawo budowlane ( Dz. U. z 1974 r., Nr 38, poz. 229 ze zm...
. ) w związku z art. 103 § 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm. ) i nakazał L.Ż. rozebrać obiekt...

II SA/Go 499/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-08-31

w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem wykonanych w tym budynku robót budowlanych, polegających na wykonaniu nowych tynków i nowego dachu o konstrukcji drewnianej...
[...] lipca 2015 r. WINB uchylił decyzję PINB z dnia [...] czerwca 2015 r., który powołując się na art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane (Dz...

II SA/Go 860/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-05-13

nr [...] z dnia [...] kwietnia 2009r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, powołując się na przepis art. 57 ust. 7 i art. 59f ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo...
handlowo-biurowego na działce nr ewid. [...] przystąpienia do użytkowania obiektu z naruszeniem przepisów art. 55 ustawy Prawo budowlane, wymierzył inwestorowi - M Sp...

I SA/Go 95/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-04-05

, Spółka podniosła, że ustawa ta odsyła w zakresie określenia przedmiotu opodatkowania, tj. budowli, wyłącznie do ustawy Prawo budowlane, a nawet do jej poszczególnych...
z przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz prawa budowlanego (art. 3 pkt 1, pkt 3 i pkt 9 tej ustawy). Z tego powodu, niezależnie od tego, że ustawa z dnia 20 maja...

I SA/Go 208/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-07-06

ust.1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz art.3 pkt 1 i 3 ustawy - Prawo budowlane elektrownia wiatrowa nie jest budowlą. W ocenie sądów opodatkowaniu...
oznacza budowlę w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, składającą się co najmniej z fundamentu, wieży oraz elementów technicznych, o mocy większej niż moc mikroinstalacji...

I SA/Go 207/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-07-12

pkt 1 i 3 ustawy - Prawo budowlane elektrownia wiatrowa nie jest budowlą., W ocenie sądów opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają fundamenty i maszty...
wiatrowych podatkiem od nieruchomości. Wskazał przy tym, że zgodnie z jej art.2 pkt 1, elektrownia wiatrowa oznacza budowlę w rozumieniu przepisów prawa budowlanego...

II SA/Go 102/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-03-19

ust. 1 i ust. 4 oraz art. 52 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), a także art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r...
budynku gospodarczego o powierzchni 9,0 m2, a zatem dotyczył on obiektu, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego. W konsekwencji wydano decyzję...

II SA/Go 231/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-10-05

1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr. 207 poz. 2016 ze zm.)., W uzasadnieniu postanowienia wskazano, że podczas kontroli przeprowadzonej w dniu [...] na terenie...
przedmiotowej nieruchomości stwierdzono, że C.Z. użytkuje pawilon handlowy bez, wymaganej zgodnie z art. 54 i 55 ustawy Prawo budowlane, ostatecznej decyzji o pozwoleniu...

II SA/Go 594/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-12-16

o sprawdzenie zgodności z Prawem budowlanym prowadzonych przez D.Ł. prac remontowych wiaty (szopy) na działce nr [...]. Wnioskodawca podniósł, że sąsiad dobudował...
zewnętrzne nie zostały zmienione., Decyzją z dnia [...] sierpnia 2010 r. PINB, działając na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane...
1   Następne >   +2   +5   +10   100