Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Bd 1531/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-04-09

w zw. z art. 80 ust. 2, art. 81 ust. 1 pkt 2 i art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.), nałożył na B...
(wykonano ca 331m2). W celu doprowadzenia budowy do stanu zgodnego z prawem PINB postanowieniem z dnia [...] maja 2007r. wstrzymał prowadzenie robót budowlanych i nałożył...

II SA/Bd 951/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-11-05

oraz dobudowa obiektu), Starosta B. decyzją z dnia [...] nr [...], na podstawie art. 28, art. 33, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane...
(t.j. Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zm., dalej powoływanej jako 'prawo budowlane'), zatwierdził projekt zamienny budynku usługowo-mieszkalnego i projekt...

I SA/Bd 86/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-03-16

jej części budowlane. Stosownie do art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy pol budowlą jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego nie będący budynkiem lub obiektem małej...
architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie...

I SA/Bd 3/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-03-25

energetyczne, gondole z umieszczonymi w nich urządzeniami oraz skrzydła nie są budowlami w rozumieniu ustawy prawo budowlane, a w konsekwencji nie stanowią przedmiotu...
o podatkach, budowlą jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane...

I SA/Bd 836/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-03-11

pkt 9 prawa budowlanego oraz naruszenia art. 3 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych poprzez jego pominięcie w sprawie. W uzasadnieniu podniesiono, iż w świetle...
art. 3 pkt 3 prawa budowlanego w brzmieniu nadanym mu przez ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz...

II SA/Bd 391/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-11-19

r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zm., dalej powoływanej jako 'prawo budowlane'), nakazał współwłaścicielom budynku przy ul. [...] w T. tj. H...
poprzedniego ciąży solidarnie na tych wszystkich podmiotach, jako jego właścicielach. Wskazał, że zgodnie z art. 51 ust 1 pkt 1 prawa budowlanego, w przypadku m.in....

II SA/Bd 1164/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-02-04

') oraz art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm., dalej powoływanej jako 'prawo budowlane'), umorzył w całości...
przez działkę [...], a więc i działki nr [...] (powstałe w następstwie podziału działki nr [...]). Jako, że zgodnie z art. 36a ust. 5 pkt 1 prawa budowlanego, zmiana...

II SA/Bd 545/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-03-01

. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; z późn. zm.) zobowiązując do jej uiszczenia K. P. Przy obliczaniu wysokości opłaty uwzględniono...
art. 55 ustawy - Prawo budowlane, zobowiązując do jej uiszczenia spółkę P. Sp. z o.o. z siedzibą w W., W złożonym zażaleniu Spółka podniosła, że jako najemca lokalu...

I SA/Bd 298/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-05-30

od nieruchomości w omawianej kwestii w dalszym ciągu pozostają wyłącznie przepisy Prawa budowlanego. Dlatego - zdaniem Wnioskodawcy, w dalszym ciągu za aktualne uznać należy...
w katalogu zawartym w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego., W uzasadnieniu Wnioskodawca nawiązał do ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, w tym do wprowadzonych...

II SA/Bd 800/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-01-13

24 października 1974 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1974 r. Nr 38, poz.229 ze zm., dalej powoływanej jako prawo budowlane z 1974 r.) oraz art. 138 § 1 ust. 1 ustawy z dnia...
. [...]), którego współwłaścicielami są Ż. i K. F. oraz K. i Z. P., - nie zachodzą okoliczności przewidziane w art. 37 ust. 1 prawa budowlanego z 1974r. tj. obowiązek wydania nakazu przymusowej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100