Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Łd 513/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-07-20

za budowle w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w związku z art. 3 pkt 3 prawa budowlanego nawet po zmianach wprowadzonych ustawą...
. 1 pkt 2 u.p.o.l., które odwołuje się do art. 3 pkt 9 prawa budowlanego. W zakres pojęcia budowli nie wchodzą bowiem urządzenia techniczne, które się w nim znajdują...

I SA/Łd 1123/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-10-23

. 3 pkt 3 w związku z pkt 1 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Choć zawarte w tym przepisie wyliczenie budowli ma charakter przykładowy, niemniej wspólną...
gazów i chłodzeniu maszyn. Nie może ono zostać zatem uznane za budowlę w rozumieniu prawa budowlanego, gdyż sam związek użytkowy nie jest wystarczający. Potrzebny...

II SA/Łd 923/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-03-31

. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zm., dalej jako: 'K.p.a.') w zw. z art. 32 ust. 4a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz. 290...
ust. 2 Prawa budowlanego obejmuje działki nr ewid. 144, 145, 121/2, 121/1, 120, 119, 118, 117, 116, 514, 115, 3, 2, 143, 115, 485 i 143., W motywach rozstrzygnięcia organ...

II SA/Łd 301/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-10-04

1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1202 ze zm.) - nałożył na Spółkę karę w wysokości 50.000 zł z tytułu przystąpienia do użytkowania budynku...
zlokalizowanego na działce nr ewid. 1718, obręb Ż., gmina K., z naruszeniem przepisów art. 55 Prawa budowlanego oraz wzywające do dokonania wpłaty w terminie 7 dni od dnia...

II SA/Łd 567/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-01-13

. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. 2019 r., poz. 1186 ze zm.), [...] Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ł. po rozpatrzeniu zażalenia Izby Rolniczej Województwa...
na podstawie art. 57 ust. 4 ustawy Prawo budowlane wezwał skarżącą do jej uzupełnienia poprzez przedłożenie:, - rysunku z naniesionymi nieistotnymi zmianami potwierdzonymi...

II SA/Łd 874/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-01-11

lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r., nr 106, poz. 1126). Nadto Sąd zauważył, iż stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o zmianie ustawy...
- Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 80, poz. 718) do spraw wszczętych przed dniem wejście w życie ustawy, a nie zakończonych decyzją ostateczną...

II SA/Łd 984/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-03-22

[...] kwietnia 2009 r. organ I instancji, na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, nakazał B. i W. M. zaniechanie robót budowlanych wykonanych w budynku sklepu...
2009 r., na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane, nałożył na B. i W. M. obowiązek sporządzenia i przedstawienia, w terminie do dnia 30 czerwca 2010 r., 4...

II SA/Łd 679/04 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-06-06

Nadzoru Budowlanego dla Powiatu [...] w dniu 13 maja 2004 r. postanowił na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2003...
r., nr 207,poz. 2016 z późn.zm., powoływanej dalej jako Prawo budowlane) wstrzymać prowadzenie robót budowlanych przy rozbudowie i modernizacji budynku mieszkalnego...

II SA/Łd 317/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-06-15

K.p.a.), utrzymał w mocy wydane na podstawie art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.) postanowienie...
do użytkowania z naruszeniem art. 55 Prawa budowlanego, tj. bez uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, natomiast w części obiektu obejmującej...

I SA/Łd 514/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-07-18

i Kategorii XXIX Załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 ze zm.) oraz art. 2 i 17 ustawy z dnia 20 maja 2016r. o inwestycjach...
, wynikających z Prawa budowlanego oraz ustawy o podatkach lokalnych należy zastosować zasadę ogólną prawa podatkowego wyrażoną w konieczności rozstrzygnięcia na korzyść...
1   Następne >   +2   +5   +10   100