Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II OPS 4/15 - Uchwała NSA z 2016-02-16

z art. 81c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), po wcześniejszym nałożeniu obowiązku przeprowadzenia kontroli...
technicznego obiektu lub jego części, wydane w trybie art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm...

II OPS 1/16 - Uchwała NSA z 2016-10-03

ust. 1 pkt 2 lub pkt 4 in fine ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, ze zm.), a także art. 51 ust. 7 tej ustawy, jeżeli roboty...
oraz art. 51 ust. 7 w związku z art. 50 ust. 1 pkt 2 i w związku z art. 50 ust. 1 pkt 4 in fine ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz...

II OSK 273/18 - Wyrok NSA z 2019-12-10

PINB zostało wydane na podstawie art. 49 ust. 1 i ust. 2, art. 59 f ust. 1 i 59 g w zw. z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r...
., poz. 290 ze zm., dalej 'Prawo budowlane')., Utrzymując w mocy postanowienie organu I instancji, MWINB wskazał, że wymieniony nośnik reklamowy został wybudowany...

II OSK 277/18 - Wyrok NSA z 2019-12-10

na podstawie art. 49 ust. 1 i ust. 2, art. 59 f ust. 1 i 59 g w zw. z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm., dalej 'Prawo...
Prawa budowlanego., Skargę na postanowienie MWINB wniosła Spółka., Zaskarżonym wyrokiem WSA w Warszawie oddalił skargę Spółki, podzielając w pełni ustalenia i argumentację...

II FSK 1801/18 - Wyrok NSA z 2019-09-27

.) - powoływanej dalej jako 'u.p.o.l.', i art. 3 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.). Przeprowadzając...
wykładnię prawa i omawiając zakres odesłań zawartych w u.p.o.l. do Prawa budowlanego organ pierwszej instancji omówił stan prawny obowiązujący do dnia 28 czerwca 2015 r...

II OSK 801/11 - Wyrok NSA z 2012-07-25

lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118) orzekł o braku przesłanek do wydania decyzji nakazującej M. P. (jako inwestorowi) wykonanie rozbiórki...
do I. Z., PINB wskazał, iż w ramach postępowania naprawczego, które prowadzone było według trybu określonego w przepisie art. 51 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, doprowadzenie...

II OSK 3794/19 - Wyrok NSA z 2022-12-08

w związku z art. 48 ust. 2 i ust. 3 Prawa budowlanego, w związku z art. 49b ust. 2 Prawa budowlanego, w związku z art. 48 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego oraz art. 49b ust. 1...
Prawa budowlanego, w związku z art. 3 pkt 6 Prawa budowlanego, w związku z art. 151 P.p.s.a. przez brak ustaleń faktycznych istotnych dla rozpoznania sprawy samowoli...

II OSK 555/20 - Wyrok NSA z 2020-07-17

1. Pojęcie 'rozpoczęcia budowy', o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane nie dotyczy decyzji o pozwoleniu na wznownienie robót...
budowlanych wydawanej przez organ nadzoru budowlanego na podstawie art. 51 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane; 2. Instytucja wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę...

II OSK 1283/11 - Wyrok NSA z 2012-11-20

2007 r. wydana na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego zobowiązał P. K. do wykonania robót budowlanych polegających na rozbiórce części powierzchni...
utwardzonej w celu doprowadzenia wykonanych robót do stanu zgodnego z prawem. Po rozpatrzeniu odwołania P. K. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie...

II OSK 2367/13 - Wyrok NSA z 2015-04-29

wykonania określonych czynności w celu doprowadzenia wykonanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem 1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę; 2. zasądza od K...
budowlanych do stanu zgodnego z prawem - uchylił zaskarżoną decyzję ( pkt 1 wyroku ); określił, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana( pkt 2 wyroku ) i zasądził...
1   Następne >   +2   +5   +10   100