Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

OSA 2/01 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-05-28

Przepis art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ nie ma zastosowania w sytuacji, gdy budowa została podjęta po dniu...
, kontynuowana po wstrzymaniu wykonania tej decyzji i stwierdzeniu jej nieważności, jest innym, niż określony w art. 48 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, przypadkiem...

OPS 4/01 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-11-26

stycznia 1995 r. na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./ w związku z art...
. 103 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126 ze zm./ może mieć zastosowanie przepis art. 39 powołanej ustawy z dnia 24...

OPS 4/02 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2002-07-04

Przepis art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126 ze zm./ określa kilka specjalności instalacyjnych w zakresie...
Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./:, Czy brzmienie przepisu art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126 ze zm...

OPS 20/99 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-05-15

. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./, nie jest budowaniem obiektu budowlanego lub jego części w rozumieniu art. 48 tej ustawy. Naczelny Sąd Administracyjny...
już budynku mieszkalnym, jako urządzenie budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./, stanowi część...

OPS 9/01 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-11-26

Decyzję o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, na podstawie art. 51 ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126 ze zm...
odstępstw inwestora od zatwierdzonego projektu budowlanego organ nadzoru wstrzymał roboty budowlane w oparciu o art. 50 ust. 1 pkt 3 ustawy 'Prawo budowlane' z dnia 7...

IV SA 1613-1614/02 - Wyrok NSA z 2003-01-20

jako samowoli budowlanej podlegającej przymusowej rozbiórce na podstawie art. 48 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126 ze zm...
obiektu zgodnego z prawem. Zgodnie art. 51 ust. 1a wykonanie obowiązku nałożonego decyzją przewidzianą w art. 51 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego daje inwestorowi możliwość...

IV SA 2977/01 - Wyrok NSA z 2003-08-01

z tych rygorów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /t.j. Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi...
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w T.-M. z dnia 3 listopada 2000 r. (...), nakładającej na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 51 ust. 4 Prawa...

IV SA 241/99 - Wyrok NSA z 2001-03-21

działaniem niezgodnym. z prawem, gdyż narusza przepis art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./, jednakże działanie...
takie, wyłącza możliwość wydania nakazu rozbiórki, przez organ nadzoru budowlanego, na podstawie art. 48 Prawa budowlanego przed rozpoznaniem odwołania przez organ II instancji...

OPS 3/97 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1997-10-20

Przepis art. 50 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ nie ma zastosowania do obiektu budowlanego będącego w budowie...
1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414/ wyłączona jest możliwość stosowania w odniesieniu do obiektów budowlanych, realizowanych bez wymaganego pozwolenia...

IV SA 4217/02 - Wyrok NSA z 2002-10-29

Przedsięwzięcie budowlane realizowane wewnątrz hali dworca kolejowego, nie jest obiektem budowlanym w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane...
Nadzoru Budowlanego w S. decyzją z dnia 14 marca 2001 r., (...) na podstawie art. 48 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /t.j. Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126...
1   Następne >   +2   +5   +10   100