Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

SA/Rz 2417/98 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2000-03-16

1. Skoro Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi nie określa wymogów dla rozciągnięcia napowietrznego przewodu sieci telewizji kablowej, to przewód taki nie mieści...
się w pojęciu 'budowli', zdefiniowanym w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./., Stąd też organ nadzoru budowlanego...

SA/Rz 2035/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2002-12-11

', prawa budowlanego z 1994 r. i w związku z tym zaskarżoną decyzję wydał na podstawie art. 48 tego prawa. Organ odwoławczy uznał, iż ławka nie może być zaliczona do obiektów...
/art. 51 prawa budowlanego z 1994 r./., W odwołaniu Wspólnota Mieszkaniowa zakwestionowała zasadność praw Tadeusza T., Organ odwoławczy powołując się na art. 28 Kpa...

SA/Rz 960/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-03-02

Ruchomy kiosk przesuwany i przemieszczamy na kołach z miejsca na miejsce, może być uznany za obiekt budowlany w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo...
z art. 30 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ zgłoszenia właściwemu organowi wymaga budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1, 2...

SA/Rz 2090/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-03-08

1. Obwałowania stawów rybnych są obiektami budowlanymi w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /t.j. Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126...
/, ale mieszczą się w pojęciu urządzeń melioracji wodnych., 2. Na wykonanie obwałowania stawu rybnego, prawo budowlane z 1994 roku wymaga pisemnego zgłoszenia zamiaru...

SA/Rz 549/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-11-14

zakwalifikowane jako remont /art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./, lecz z uwagi na zmianę konstrukcji /wylewka z betonu...
pod kostkę/ tego rodzaju roboty budowlane, zgodnie z treścią art. 28 tego prawa wymagały pozwolenia na budowę. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 14 listopada...

SA/Rz 2899/01 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2002-10-02

ich wstrzymania w oparciu o art. 50 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /t.j. Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126/. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu...
- oddala skargę. Działając na podstawie art. 50 ust. 1 w zw. z art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /t.j. Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126/ oraz art. 123 Kpa...

SA/Rz 1111/01 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2003-11-19

1. Przez 'przebudowę' w języku potocznym, rozumie się zmianę istniejącego stanu na inny. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm...
, że do wykonania tego rodzaju robót w świetle art. 28 ustawy - Prawo budowlane wymagane jest pozwolenie na budowę, bowiem przedmiotowa przebudowa nie mieści się wśród wyłączeń...

SA/Rz 2966/98 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2000-06-14

Z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ wynika, że 14-dniowy termin do zgłoszenia sprzeciwu zostaje zachowany...
., Przepis art. 57 ust. 1 pkt 5 Prawa budowlanego nakłada na inwestora obowiązek przedłożenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Przepis art. 57 ust. 4 powołanej...

SA/Rz 1731/98 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2000-07-04

ani jego części w rozumieniu art. 48 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi...
. (...) działając na podstawie art. 138 par. 1 pkt 2 Kpa oraz art. 48 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./, po rozpatrzeniu odwołania Aleksandry...

SA/Rz 374/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2002-01-09

1. Przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 7 poz. 46 ze zm./ i ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz...
. 229 ze zm./ nie przewidywały możliwości przedawnienia samowoli budowlanej., 2. Art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm...
1   Następne >   +2   +5   +10   12