Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Lu 1204/99 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-12-21

1. Decyzja o wznowieniu robót budowlanych /art. 51 ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ nie może być utożsamiana z nową...
- wydawanych na podstawie art. 37 ust. 2 Prawa budowlanego przez organ administracji architektoniczno-budowlanej /starostę/, to organ nadzoru budowlanego nie jest uprawniony...

II SA/Lu 971/00 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2001-12-03

z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 3 grudnia 2001 r. sprawy ze skargi Jana P...
administracji architektoniczno-budowlanej. Organ I instancji działając w oparciu o art. 48 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ nakazał...

II SA/Lu 690/00 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2001-10-11

w życie nowej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ tj. po 1 stycznia 1995 r., a roboty budowlane ukończono w 1999 r., to postępowanie...
nowego prawa budowlanego., W tym stanie faktycznym nie istnieją podstawy prawne do wyłączenia działania przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane...

II SA/Lu 1623/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-02-10

Nie można akceptować legalizacji w trybie art. 51 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ samowoli budowlanej...
polegającej na istotnym odstąpieniu od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, a to z uwagi na treść art. 36a ust. 1 Prawa...

II SA/Lu 1583/01 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2001-12-20

z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ zobowiązany do wykonania określonych czynności w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem. Decyzja...
i Stanisława M. na decyzję Wojewody Z. z dnia 20 lipca 1998 r. w przedmiocie nakazania i wykonania określonych robót budowlanych na skutek rewizji nadzwyczajnej Rzecznika Praw...

II SA/Lu 344/01 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2002-05-16

wyłączeń wymienionych w art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126/ w stosunku do generalnej zasady obowiązku uzyskania...
pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych wynikającej z art. 28 Prawa budowlanego., Niezrozumiałe byłoby przy tym stosowanie łagodniejszego reżimu prawnego przy wykonywaniu...

II SA/Lu 1429/99 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2001-03-06

Nakaz zaniechania dalszych robót bądź nakaz rozbiórki obiektu lub jego części jest bowiem - w świetle art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane...
w L. decyzją z dnia 26 listopada 1999 r. wydaną na podstawie art. 51 ust. 1a, art. 81 ust. 1 pkt 2 i art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U...

II SA/Lu 380/00 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2001-06-19

nie posiadał decyzji o zmianie tego pozwolenia /art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ to właściwy organ był zobowiązany...
o pozwoleniu na budowę /art. 37 ust. 2 Prawa budowlanego w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 18 i 19 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane...

SA/Lu 2316/95 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1996-06-20

wymaga tylko budowa obiektu budowlanego określona w art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414/, dla realizacji której przepisy Prawa...
zabudowy i zagospodarowania terenu wymaga budowa, dla której przepisy Prawa budowlanego przewidują obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę. Bezsporne jest w sprawie...

II SA/Lu 986/99 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-11-21

Zgłoszenie budowy w świetle unormowania art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ powinno być dokonane na piśmie...
. - Prawo budowlane - Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./, którego budowa wymaga w świetle art. 29 ust. 1 pozwolenia na budowę. Nawet gdyby był to obiekt tymczasowy przewidziany...
1   Następne >   +2   +5   +10   17