Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Kr 80/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2002-10-03

W ramach unormowania z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ mieszczą się tylko takie obiekty budowlane...
Budowlanego, na podstawie art. 50 prawa budowlanego, wstrzymał wykonanie przedmiotowych prac., Decyzją z dnia 18.03.1996 r. wydaną na postawie art. 51 prawa budowlanego...

II SA/Kr 1498/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1999-10-22

1974 r. - Prawo Budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./, 2. Zmiana sposobu użytkowania o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane /Dz.U....
oddala. Decyzją z dnia 8.04.1998 r. (...) Prezydent Miasta K. działając na podstawie art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo Budowlane /Dz.U. nr 38...

II SA/Kr 184/01 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2002-12-30

W kontekście regulacji zawartej w art. 48 i art. 83 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./, przepis art. 49 powinien być wykładany...
w stropodachu otwór o wymiarach 60 x 52 cm. Gołębnik stanowi tymczasowy obiekt budowlany w rozumieniu art. 3 pkt 5 Prawa budowlanego, które to prawo w art. 29 nie przewiduje...

II SA/Kr 292/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2002-11-14

Dla oceny, które przepisy w konkretnej sprawie należy zastosować /przepisy aktualnej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm...
./ czy też przepisy ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./ miarodajna jest data zakończenia budowy obiektów lub data wszczęcia...

II SA/Kr 322/00 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2001-03-19

w zw. z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./, po rozpatrzeniu odwołania Spółdzielni Mieszkaniowej 'Cz.' od decyzji...
bez wymaganego prawem budowlanym /art. 28 ustawy - Prawo budowlane - Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414/ pozwolenia na budowę, orzeczenie rozbiórki obiektu budowlanego...

II SA/Kr 2624/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1999-07-27

Przedmiotem postępowania wszczętego zgłoszeniem stron może być jedynie budowa obiektów objętych katalogiem art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U....
administracyjnego na ich rozpoczęcie /art. 28 Prawa budowlanego/, organy administracyjne nakazały inwestorowi dokonanie rozbiórki., Natomiast skarżący twierdzą...

II SA/Kr 1322/97 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1999-12-22

Obecne regulacje prawne w odniesieniu do budowli hydrotechnicznych przewidują odrębne i szczegółowe unormowania, obowiązujące obok regulacji z zakresu prawa budowlanego...
. Wynika to z przepisu art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./, który stanowi, że przepisy tej ustawy...

II SA/Kr 809/97 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1999-09-24

/. Samo natomiast wyłożenie gruntu żużlem nie jest jeszcze obiektem budowlanym do którego mogły by mieć zastosowanie przepisy prawa budowlanego. Naczelny Sąd Administracyjny...
. (...) Urząd Rejonowy w B. działając na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo Budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229/ w związku z art. 103...

II SA/Kr 2812/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2002-03-27

Urzędu Rejonowego w B., działając na podstawie art. 48 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm. - obecnie tj. Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126...
-zwanej dalej Prawem Budowlanym z 1994 r./ nakazał Kazimierzowi S. zlikwidować otwór okienny w ścianie szczytowej od strony wschodniej znajdujący się w budynku...

II SA/Kr 2427/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2000-07-31

podanych w art. 35 ust. 1 prawa budowlanego, a to m.in. kompletności projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń, z tym że organ...
może żądać jedynie tych opinii, które są wymagane przepisami szczególnymi /art. 33 ust. 2 prawa budowlanego/, a także tych, których uzyskanie wynika bezpośrednio...
1   Następne >   +2   +5   +10   21