Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Ka 1834/99 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-06-19

się m.in. stawy rybne. Nie można więc stawów rybnych zaliczyć do budowli hydrotechnicznych w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane...
a więc i obiekty budowlane /art. 3 pkt 3 w związku z art. 3 pkt 1 prawa budowlanego/., 2. Z przepisu art. 29 ust. 2 pkt 4 prawa budowlanego wynika, że wykonanie urządzeń...

II SA/Ka 1057/99 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-02-27

Jakkolwiek ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ nie zawiera wyraźnie sformułowanego zakazu retroakcji, to z art. 7 Konstytucji...
objęta dyspozycją art. 48 prawa budowlanego - o ile nie byłoby zastrzeżenia art. 103 ust. 2 prawa budowlanego, iż do takich obiektów stosuje się przepisy dotychczasowe...

II SA/Ka 2323/99 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-11-22

Stwierdziwszy fakt samowoli budowlanej zdefiniowany w art. 48 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ - organ nadzoru budowlanego...
nie ma możliwości prawnych skorzystania z uregulowań zawartych w art. 50, czy art. 51 Prawo budowlanego. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 22 listopada...

II SA/Ka 1597/99 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-06-04

, że art. 50 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ odnosi się do tego rodzaju robót budowlanych, które wymagają...
. na podstawie art. 48 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ nakazał Jerzemu J. usunąć warstwę żwiru o grubości około 30-40 cm...

II SA/Ka 769/97 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1999-01-25

z 18.02.1997 r. odmówiono temu żądaniu z powołaniem się na treść art. 104 Kpa i art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm. - zwanej...
dalej prawem budowlanym/ oraz par. 42 ust. 1 rozporządzenia., W uzasadnieniu decyzji podniesiono, iż sporne ogrodzenie pomiędzy posesjami nr ew. 87 i nr ew. 123 km 102...

II SA/Ka 2985/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-06-17

Nakaz wynikający z art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /t.j. Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126 ze zm./ w świetle art. 52 tego prawa i art. 77...
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./, po rozpatrzeniu wniosku Józefa M. wstrzymał roboty budowlane związane z regulacją...

II SA/Ka 336/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-11-21

Jakość wyrobów budowlanych i robót budowlanych może być przedmiotem badania przewidzianego przepisem art. 81c ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane...
wątpliwości, co do stanu technicznego spornych obiektów, to wydając nakaz przewidziany w art. 81c ust. 2 Prawa budowlanego powinny wykazać, z czego wynikają wątpliwości organu...

II SA/Ka 2197/99 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-08-09

przeprowadzonych 17 sierpnia 1999 r. stwierdzono, że część ogrodzenia na długości 4,5 m ma wysokość 2,6 m. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane budowa...
., tj. w dniu, w którym wpłynęło odwołanie p. P. od decyzji nakazującej rozbiórkę ogrodzenia., W myśl art. 29 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo budowlane budowa ogrodzenia między...

II SA/Ka 1744/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-05-21

1. Z zestawienia norm art. 36a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ wynika, że w razie naruszenia przepisu ust...
. 1 właściwy organ nie wydaje decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, lecz uchyla decyzję o pozwoleniu na budowę., 2. Procedura przewidziana w art. 50-51 Prawa budowlanego...

II SA/Ka 110/01 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-11-15

budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./. Obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie wynika wprost z przepisu prawa i nie podlega, na gruncie art. 49, konkretyzacji...
w trybie decyzyjnym. Potwierdza to sformułowanie przepisu art. 55 ust. 2 pkt 1 Prawa budowlanego. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Jana P...
1   Następne >   +2   +5   +10   27