Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Gd 2399/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-04-12

dodatkowego ocieplenia powstaje nowy dotychczas nie istniejący element budynku., 2. Użyte w art. 48 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm...
pozostałą część obiektu budowlanego., 3. Mając na uwadze ustawową definicją obiektu budowlanego /art. 3 pkt 1 Prawa budowlanego/ jest oczywiste, że ocieplenie budynku...

II SA/Gd 1930/01 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-02-13

Odpowiednie stosowanie przepisu jest dopuszczalne, gdy zezwala na to przepis szczególny /np. art. 51 ust. 4, art. 71 ust. 3 Prawa budowlanego/., W ustawie z dnia 7 lipca...
1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ brak jest przepisu zezwalającego na odpowiednie stosowanie art. 51 ust. 1a Prawa budowlanego do inwestora...

II SA/Gd 524/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-03-13

Pomiędzy postępowaniem w sprawie pozwolenia na użytkowanie a postępowaniem prowadzonym w trybie art. 51 Prawa budowlanego z 1994 r. nie można dopatrywać się związku...
przed wydaniem takiej decyzji i w sytuacji, w której nie zachodzą inne okoliczności wymienione w art. 55 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego z 1994 r., nie wszczyna postępowania...

II SA/Gd 1849/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-07-12

9 czerwca 1995 r., powołując się na art. 50 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ nakazał Bohdanowi W. wstrzymanie prowadzonych...
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Prezydent Miasta T. decyzją z dnia 8 sierpnia 1995 r. nakazał Bohdanowi W. zaniechania dalszych robót budowlanych i doprowadzenie...

II SA/Gd 2020/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-12-13

Art. 69 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ nie stanowi materialnoprawnej podstawy do wydania przez organ nadzoru budowlanego...
. (...), powołując się na przepisy art. 69, art. 78c, art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ zobowiązał...

II SA/Gd 357/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-09-26

Kwestię właściwości organów do stosowania przepisu art. 71 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ należy rozpatrywać według...
i nie zastrzeżone do właściwości innych organów. Ponieważ art. 71 ust. 3 Prawa budowlanego został zaliczony do kompetencji organów nadzoru budowlanego dopiero z dniem...

II SA/Gd 2246/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-05-16

Wykazanie się prawem do dysponowania terenem na cele budowlane jest niezbędne w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę. Jeżeli natomiast obiekt lub jego część...
Miasta T., na podstawie art. 48 w zw. z art. 52 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./, oraz art. 104 Kpa, po ponownym rozpoznaniu...

II SA/Gd 2364/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-04-17

1. Do robót budowlanych polegających na wymianie okien /bez wymaganego pozwolenia/ nie będzie miał zastosowania art. 48 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawa budowlanego...
wykonanych robót budowlanych służy ocenie, czy odpowiadają one wymogom określonym w art. 5 Prawa budowlanego. W przypadku prostych robót budowlanych może okazać się, iż ocena...

II SA/Gd 246/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1999-03-16

zagospodarowania terenu., Zatem od dnia 24 grudnia 1997 r. nie każda budowa, która według przepisów Prawa budowlanego wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, wymaga...
Miasta G., powołując się na art. 51 ust. 1 pkt 2 oraz art. 87 prawa budowlanego, decyzją nakazał Andrzejowi T. przedłożyć do dnia 30 listopada 1996 r. inwentaryzację...

II SA/Gd 1597/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-09-20

Skoro jeden z obiektów budowlanych postawiony został przed wejściem w życie ustawy z dnia 24 października 1974 r, - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./, drugi...
października 1974 r. Prawo budowlane. W przepisach przejściowych tej ustawy brak bowiem unormowania, które nakazywałoby do stanów faktycznych zaistniałych przed wejściem jej w życie...
1   Następne >   +2   +5   +10   27