Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

SA/Bd 578/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-06-04

1. Nie można za drogę w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126 ze zm./ uznać nieruchomości...
lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126 ze zm./ uznać nieruchomości, która stanowi własność osoby fizycznej. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu...

SA/Bd 1367/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-06-17

sporządzenia projektu budowlanego w razie realizacji ich zgodnie z prawem. Nie jest natomiast z reguły zasadne nakładanie obowiązku sporządzenia inwentaryzacji budowlanej...
w razie samowolnego zrealizowania robót budowlanych, których wykonanie zgodne z prawem wymagałoby tylko zgłoszenia właściwemu organowi. Wykonanie robót budowlanych...

SA/Bd 502/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-03-20

w związku z art. 58 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126 ze zm./, bez wyrażenia merytorycznego stanowiska tego organu w formie decyzji...
. 2 w związku z art. 48 Prawa budowlanego. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu przy udziale - sprawy ze skargi Mariana B. na decyzję K.-P. Wojewódzkiego Inspektora...

SA/Bd 966/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-05-13

w rozdziale 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /t.j. Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126 ze zm./ przepisy prawa karnego materialnego penalizują czyny polegające...
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /t.j. Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126 ze zm./ Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w T. nałożył na Halinę i Grzegorza K...

SA/Bd 132/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-02-04

. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /t.j. Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126 ze zm./ ze wszystkimi konsekwencjami., 2. Decyzja o pozwoleniu na zmianę sposobu...
użytkowania, w tym istniejącego i nie zmiennego w zakresie techniczno-budowlanym obiektu budowlanego, wymaga zgodnie z treścią art. 32, do którego odsyła art. 71 ust. 1 Prawa...

SA/Bd 1030/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-07-14

oraz art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /t.j. ustawy Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126 ze zm./, utrzymał w mocy decyzję Starosty I. z dnia 1 lipca 2002 r...
poinformowania wszystkich sąsiadów inwestora o oględzinach spornej inwestycji /art. 59 Prawa budowlanego/ nie jest wystarczającą przesłanką do uchylenia decyzji organu...

SA/Bd 2306/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-12-11

szczegółowym ustaleniom przewidzianym w prawie budowlanym i w przepisach wykonawczych, regulujących warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane...
naruszającym zasady wynikające z odpowiednich przepisów Prawa budowlanego. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu na rozprawie przy udziale (...) sprawy ze skargi Ryszarda...

SA/Bd 1168/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-06-25

. (...), powołując się na art. 62 ust. 3, art. 81 ust. 1 pkt 2 i art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126 ze zm./ oraz art. 104 Kpa...
przepisów art. 61 i art. 62 Prawa budowlanego oraz stwierdzono, że rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998 r. w sprawie sposobu bezpiecznego...

SA/Bd 304/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-02-27

1994 r. - Prawo budowlane - Dz.U. 89 poz. 414 ze zm., W odwołaniu Ryszard S. wniósł o uchylenie orzeczenia organu I instancji, zarzucając naruszenie art. 68 prawa...
z użytkowania, obowiązek nałożony w trybie art. 66 prawa budowlanego jest w pełni uzasadniony. W przypisie tym brak jest jednak podstaw do określenia terminu dla wykonania prac...

SA/Bd 1582/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-07-23

przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne ma swoje podstawy w art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane...
listopada 2002 r. na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane /t.j. Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126 ze zm./, par. 10 rozporządzenia Ministra...
1   Następne >   3