Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Łd 800/97 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2000-06-14

Odesłanie w ust. 2 art. 103 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126 ze zm./ do przepisów dotychczasowych w sprawie samowoli...
budowlanej oznacza zastosowanie do likwidacji skutków takiej samowoli środków prawnych określonych w przepisach ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawa budowlanego /Dz.U....

II SA/Łd 1760/96 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-09-23

W świetle treści art. 50 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ i nawiązania w art. 51 ust. 1 tej ustawy do tegoż art. 50 Prawa...
wszczęcia postępowania administracyjnego na podstawie art. 50 Prawa budowlanego. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu na rozprawie sprawy ze skargi Jarosława T...

II SA/Łd 418/00 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2001-05-07

Budowa zbiornika wodnego /stawu/ jest budowlą, której realizacja bez wymaganego prawem pozwolenia na budowę jest tzw. samowolą budowlaną w świetle art. 48 ustawy z dnia...
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę Karola G. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru...

II SA/Łd 2195/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2002-09-03

1. Przepis art. 49 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /t.j. Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ nie ma w pełni samodzielnego charakteru. Jego zastosowanie...
. Brak powołania art. 49 w art. 103 ust. 2 Prawa Budowlanego z 1994 r. nie uzasadnia interpretacji, która miałaby prowadzić do wniosku, że art. 49 może być stosowany...

II SA/Łd 73/96 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1998-02-13

1. Przepis art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414/ wyjaśnia, że przez 'remont' należy rozumieć wykonywanie w istniejącym...
i wykonanie w to miejsce murowanych części nie stanowi remontu istniejącego obiektu budowlanego w rozumieniu art. 3 pkt 8 Prawa budowlanego/, lecz jest budową obiektu...

II SA/Łd 1788-1789/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2002-04-11

Brak wynikającego z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę ogrodzenia...
czy zgłoszenia nie oznacza jednak, że taki obiekt pozostaje poza zakresem unormowań przepisów Prawa budowlanego. Odmienne stanowisko pozostawałoby w sprzeczności chociażby...

II SA/Łd 1536/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2002-03-14

1. Niezgodne z prawem jest nakazywanie zamurowania samowolnie wykonanego otworu okiennego na podstawie art. 48 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U....
najmu odpowiedzialności za samowolę budowlaną na najemcę, nie może wywoływać skutków na gruncie przepisów prawa administracyjnego. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu...

II SA/Łd 763/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2001-11-08

o wstrzymaniu robót budowlanych. Bezwzględny wymóg zachowania tego terminu wynika z treści art. 51 ust. 1 i art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane...
/Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./., 2. Przepis art. 51 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego nie przewiduje wydania kolejnej decyzji na mocy tego przepisu i to z uchybieniem terminu...

II SA/Łd 636/00 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2000-07-17

. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wł. Reymonta w S. na decyzję...
. 48 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ nakazał Szkole Podstawowej nr 1 w S. rozbiórkę - demontaż okien i drzwi z PCV...

II SA/Łd 412/99 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2001-02-06

W żadnym zaś wypadku przepis art. 66 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./, nie może stanowić podstawy do wydania decyzji...
przy wydaniu decyzji zaskarżonej oraz utrzymanej nią w mocy decyzji pierwszoinstancyjnej, stanowiły przepisy art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U....
1   Następne >   +2   +5   +10   15