Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

OSA 2/01 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-05-28

Przepis art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ nie ma zastosowania w sytuacji, gdy budowa została podjęta po dniu...
, kontynuowana po wstrzymaniu wykonania tej decyzji i stwierdzeniu jej nieważności, jest innym, niż określony w art. 48 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, przypadkiem...

OSA 4/01 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-06-11

ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126/, przy czym brak jest wystarczających podstaw do formułowania poglądu...
/ jest niezgodny z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126 / przez to, że regulując materię zastrzeżoną dla ustawy...

OSA 5/01 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-11-26

w rozumieniu przepisów prawa budowlanego., Przytoczone wyżej przykłady wskazujące na uproszczenie i przyśpieszenie postępowania w zakresie budowy autostrad nie stanowią...
na skonkretyzowaniu osoby właściciela gruntu /por. S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga Pierwsza. Część ogólna str. 142-145, a także 'Prawo obrotu...

FSA 2/98 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1998-12-14

się w powyższym postanowieniu uchwały kwalifikowanego naruszenia prawa w postaci art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 16 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe /Dz.U. 1993...
rozliczających się z budżetem /art. 7 ust. 1 pkt 3 prawa budżetowego/, jednostki te są wskazane w art. 16 prawa budżetowego i nie ma wśród nich spółdzielni mieszkaniowych...

OSA 2/00 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-11-06

w W. przy ul. N. 56 określonymi w uchwałach służebnościami, które polegać będą na prawie przechodu i przejazdu, korzystaniu z nieruchomości w zakresie obsługi komunikacyjnej...
budynkiem mieszkalnym, w którym część lokali stanowi odrębną własność z prawem użytkowania wieczystego do ułamkowej części gruntu. Obciążenie tych działek odpowiednimi...

FSA 3/01 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-11-19

., Z uzasadnienia powyższej decyzji wynika, że 'B.' S.A. zajmie się budową domów mieszkalnych na własnych gruntach w celu dalszej ich odsprzedaży oraz świadczy usługi budowlane...
/ ale udział we współwłasności nieruchomości, który to udział jest prawem właściciela związanym z własnością lokalu /art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r...

OSA 1/98 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1998-12-21

dokonania zamiany na inną działkę budowlaną., Decyzją z dnia 29 kwietnia 1996 r. nr 253/96 Wojewoda (...) uchylił zaskarżoną decyzję i umorzył postępowanie organu pierwszej...
o roszczenia dotyczące zamiany są co do zasady sprawami ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, należą więc do drogi postępowania przed sądami powszechnymi. Aby sprawy...