Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

OPS 4/01 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-11-26

stycznia 1995 r. na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./ w związku z art...
. 103 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126 ze zm./ może mieć zastosowanie przepis art. 39 powołanej ustawy z dnia 24...

OPS 4/02 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2002-07-04

Przepis art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126 ze zm./ określa kilka specjalności instalacyjnych w zakresie...
Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./:, Czy brzmienie przepisu art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126 ze zm...

OPS 20/99 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-05-15

. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./, nie jest budowaniem obiektu budowlanego lub jego części w rozumieniu art. 48 tej ustawy. Naczelny Sąd Administracyjny...
już budynku mieszkalnym, jako urządzenie budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./, stanowi część...

III AZP 3/90 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1990-09-26

Sąd Administracyjny uznał, że w świetle przepisów art. 28 i art. 36-42 prawa budowlanego oraz par. 44 rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska...
. 28 ust. 1 w zw. z art. 2 ust. 3 prawa budowlanego i par. 44 ust. 2 rozporządzenia MGTiOŚ z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie nadzoru urbanistyczno-budowlanego /Dz.U. nr 8...

OPS 9/01 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-11-26

Decyzję o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, na podstawie art. 51 ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126 ze zm...
odstępstw inwestora od zatwierdzonego projektu budowlanego organ nadzoru wstrzymał roboty budowlane w oparciu o art. 50 ust. 1 pkt 3 ustawy 'Prawo budowlane' z dnia 7...

OPS 3/97 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1997-10-20

Przepis art. 50 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ nie ma zastosowania do obiektu budowlanego będącego w budowie...
1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414/ wyłączona jest możliwość stosowania w odniesieniu do obiektów budowlanych, realizowanych bez wymaganego pozwolenia...

OPS 3/96 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1996-06-10

. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414/, mają zastosowanie przepisy dotychczasowe, przepisu art. 49 ust. 1 tej ustawy nie stosuje się. Naczelny Sąd Administracyjny...
r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414/ stosuje się do obiektów budowlanych wzniesionych ponad pięć lat przez jej wejściem w życie, co do których zachodzą przesłanki...

OPS 4/99 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1999-06-21

874/98, do wyjaśnienia (...):, W jakim zakresie w świetle obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ podlegają...
: Prezydent Miasta B. decyzją z dnia 18 marca 1998 r. na mocy art. 104 Kpa oraz art. 29 ust. 1 pkt 7 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane...

OPS 2/98 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1998-06-01

W wydawanej na podstawie art. 48 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ decyzji nakazującej rozbiórkę obiektu budowlanego...
w ostatecznej decyzji nakazującej rozbiórkę obiektu budowlanego /art. 48 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ terminu...

OPS 7/02 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2002-06-24

z dnia 14 marca 2001 r., na podstawie art. 48 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126 ze zm./, nakazał HDS 'P.' Spółka z o.o. w S...
handlowy, budowany w hali dworcowej stanowi, w myśl art. 3 pkt 5 Prawa budowlanego z 1994 r., tymczasowy obiekt budowlany, zaś brak pozwolenia na jego budowę uzasadnia...
1   Następne >   +2   5