Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III AZP 4/93 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1993-03-26

1992 r. nr (...) nakazał Ninie Ł., na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229/, po rozpatrzeniu wniosku...
/art. 2 ust. 3 i art. 28 ust. 1 Prawa budowlanego/. Wbrew wymaganiom art. 5 ust. 1 Prawa budowlanego zabudowanie balkonu /loggi/ narusza zasady bezpieczeństwa ludzi...

OPK 22/96 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1996-11-25

'par. 12 ust. 6 Dz.U. 10 z późniejszymi zmianami par. 12 ust. 7 Dz.U. 45 Prawo budowlane'. Z całego materiału sprawy wynika, że postanowienie wydano na podstawie par. 12...
Kolegium omówił przesłanki leżące u podstaw wątpliwości co do kwestii objętej pytaniem prawnym. Samo rozporządzenie jest aktem wykonawczym do ustawy - Prawo budowlane...

III AZP 3/91 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1991-05-29

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./ możliwe jest wydanie decyzji o rozbiórce obiektu...
r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229/ może być nakazana rozbiórka obiektu budowlanego w sytuacji, gdy obiekt wzniesiony został bez pozwolenia budowlanego...

FPK 6/96 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1996-06-24

', zasadne jest sięgnięcie w tym zakresie do przepisów prawa budowlanego. Według odwołania, przepisem z tej dziedziny prawa, który należy uwzględnić w tym wypadku, jest par...
, że przy wyjaśnianiu treści pojęcia 'kondygnacja' na tle przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych należy uwzględniać przepisy prawa budowlanego...

FPK 3/97 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1997-04-14

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./. Przez 'budowę' w rozumieniu art. 3 pkt 6 prawa budowlanego należy rozumieć wykonywanie obiektu...
wymieniony Słownik jako wznoszenie obiektu budowlanego, budowanie. Przez pojęcie 'remontu' /art. 3 pkt 8 prawa budowlanego/ należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie...

FPK 17/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2002-04-22

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. nr 9 poz. 31 ze zm./ decydują kryteria określone w przepisach prawa budowlanego, czy też faktyczne...
/0,46 zł za m2/. Według odwołania, przedmiotowy budynek letniskowy spełnia wszelkie wymogi prawa budowlanego i zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego oraz Naczelnego...

FPK 8/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-11-05

' i jej jednoznaczne określenie nie jest możliwe. Przepis art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./, w sposób przykładowy określa...
pojęciem, nie jest także sprzeczne pojęcie budowli, przyjęte w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./., Z powołanych wyżej ustaleń...

FPK 11/96 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1996-08-19

lub na ziemi, posiadający ściany lub słupy albo filary oraz pokrycie dachowe'. Zamieszczenie w ustawie powyższej definicji, odmiennej od definicji przyjętej w prawie budowlanym...
/por. art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Dz.U. nr 89 poz. 414/ wskazuje jednoznacznie, że ustawodawca nie przypisuje w tym wypadku nazwie...

FPK 12/96 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1996-08-19

lub słupy albo filary oraz pokrycie dachowe'. Zamieszczenie w ustawie powyższej definicji, odmiennej od definicji przyjętej w prawie budowlanym /por. art. 3 ust. 2 ustawy...
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Dz.U. nr 89 poz. 414/ wskazuje jednoznacznie, że ustawodawca nie przypisuje w tym wypadku nazwie 'budynek' takiego pojęcia...

FPK 15/98 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1998-12-14

stosowania przepisów innych regulacji prawnych jak prawa górniczego, prawa budowlanego, prawa geologicznego lub kodeksu cywilnego. Jako materialnoprawną podstawę...
w sprawie podatku od nieruchomości nie jest możliwe skorzystanie z definicji prawa budowlanego, które dla uznania obiektu za budynek wymaga elementu trwałego związania...
1   Następne >   +2   +5   8