Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawody prawnicze X

II GSK 1178/14 - Wyrok NSA z 2014-10-17

w zakresie pytania nr 67, które brzmiało: 'Zgodnie z ustawą - Prawo budowlane, nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków...
7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zm. dalej: prawo budowlane). Skarżąca stwierdziła, że również odpowiedź...

VI SA/Wa 2346/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-03

k.p.a.;, 2. art. 28 k.p.a. w związku z art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane przez błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że A. W., jako właścicielka lokalu...
oraz art. 81 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane polegające na tym. że czynności postępowania mające istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, tj. oględziny przeprowadzone...

OSK 1595/04 - Wyrok NSA z 2005-01-12

wybudowane przed dniem 1 stycznia 1995 r., tj. przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, wobec czego, stosownie do art. 103 ust. 2 pow. ustawy...
- do obiektów tych mają zastosowanie przepisy dotychczasowe czyli przepisy ustawy Prawo budowlane z dnia 24 października 1974 r., które przewidywały legalizację samowoli...

VI SA/Wa 337/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-20

prawa materialnego podniesiono wprawdzie zarzut naruszenia art. 29 ust. 1 pkt 23, art. 28 ust 1 oraz art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane, ale bez powiązania...
faktycznym sprawy uzyskania przez inwestora pozwolenia na budowę. Nie dostrzegł natomiast, że zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane realizacja ogrodzenia...

VI SA/Wa 846/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-27

[...] maja 2011 r., wydane na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 w zw. z art. 144 k.p.a. oraz art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r...
postępowania. Na mocy art. 28 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane, stronami postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę są: inwestor oraz właściciele...

VI SA/Wa 3795/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-08

na zarzucie naruszenia art. 7, 77, 80 k.p.a. oraz art. 3, art. 29 ust. 1 pkt 23, art. 30 ust. 2 i art. 30 ust. 1 pkt 3 - prawdopodobnie Prawa budowlanego (prawdopodobnie...
. 2 zdn. 2, art. 30 ust 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane, skarżąca ani w zarzutach ani w uzasadnieniu skargi nie sprecyzowała na czym polega naruszenie wymienionych...

VI SA/Wa 206/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-16

. 82 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623), utrzymujące w mocy postanowienie Starosty Włocławskiego z dnia 13 kwietnia...
zażalenia' (od ww. postanowienia pierwszoinstancyjnego z 13 kwietnia 2011 r.) jest złożenie go przez stronę postępowania. Na mocy art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane...

VI SA/Wa 2383/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-22

. z art. 72 K.p.a. oraz art. 81. ust. 4 ustawy Prawo budowlane. Jest to, zdaniem Komisji, poważny błąd wpływający na obniżenie oceny końcowej z pracy. W ocenie Komisji...
dodała dalej, że Zdający sformułował zarzut naruszenia art. 66 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane i oddzielnie zarzut naruszenia art. 28 K.p.a., niestety...

VI SA/Wa 239/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-04

podniesionego zarzutu naruszenia art. 28 § 2 ustawy - Prawo budowlane. W tej kwestii Komisja nie podzieliła poglądu egzaminatorów. Zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem doktryny...
oraz judykatury art. 28 § 2 ustawy - Prawo budowlane stanowi lex specialis wobec art. 28 k.p.a., zatem jego powołanie należało uznać za zasadne., Komisja Egzaminacyjna II...

VI SA/Wa 224/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-14

. 82 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623), utrzymujące w mocy postanowienie Starosty [...] z dnia [...] kwietnia 2011...
z [...] kwietnia 2011 r.) jest złożenie go przez stronę postępowania. Na mocy art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, stronami postępowania w sprawie wydania decyzji...
1   Następne >   +2   +5   9