Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X
  • Symbol

II SA/Bd 900/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-02-18

B. z [...] lutego 2008 r. Następnie na podstawie art. 51 ust.1 pkt 3 prawa budowlanego nakazano w drodze decyzji z [...]czerwca 2008 r. sporządzenie i przedstawienie...
architektoniczno-budowlanej w trybie art. 36a ustawy prawo budowlane decyzją z [...] czerwca 2008 r. uchylił decyzję z [...] lutego 2008 r. o pozwoleniu na budowę., W wyniku...

II SA/Sz 1487/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-05-18

2 ustawy Prawo budowlane, nakazał inwestorowi - [...] przedłożenie w terminie do dnia 18 marca 2016 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego...
czynności w celu doprowadzenia wykonanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem i orzekł wykonanie tego obowiązku w terminie do dnia 30 kwietnia 2016 r. Pozostałą...

II SA/Po 447/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-08-28

budowlane wykonane po dniu [...] września 1990 r. powinny być objęte postępowaniem legalizacyjnym prowadzonym na podstawie art. 51 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane...
o nałożeniu obowiązków w celu doprowadzenia obiektu do stanu zgodnego z prawem bądź decyzją o nakazie rozbiórki obiektu budowlanego (art. 51 ust. 1 pkt 1 lub art. 51 ust. 1 pkt...

II SA/Kr 69/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-03-06

przed organami nadzoru budowlanego, toczy się w oparciu o art. 51 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego., III. Mając na uwadze powyżej wymienione postępowanie prowadzone...
:, a) art. 35 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwagi na błędne i nieuzasadnione przyjęcie, iż postępowanie prowadzone w przedmiocie zmiany sposobu...

II SA/Po 1032/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-12-03

nie stanowi zagadnienia wstępnego wobec postępowania prowadzonego przez PINB. Wskazano, że z art. 37 i art. 40 Prawa budowlanego z 1974 r. nie wynika obowiązek przedłożenia...
. można uznać jedynie za bieżącą konserwację lub za remont. Organ II instancji wskazał, iż w świetle art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r...

II OSK 1329/07 - Postanowienie NSA z 2008-08-14

(tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm., dalej: k.p.a.) oraz art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207...
, poz. 2016 z późn. zm. - dalej: ustawa Prawo budowlane) utrzymał w mocy postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w W. z dnia [...] o wymierzeniu...

II SA/Kr 466/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-07-04

z 7.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623), uchylił decyzję pozwolenia na budowę nr [....] z 20.07.2000 r. znak: [....] zmienioną decyzją...
. 3 Prawa budowlanego odnośnie opisanej na wstępie inwestycji (decyzja z 30.08.2012 r. znak: [....] ). Zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt.3 ustawy Prawo budowlane organ nadzoru...

II SA/Łd 208/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-05-30

spornego obiektu przed dniem 1 stycznia 1995r., postanowieniem z dnia 9 czerwca 2010 r. wydanym na podstawie art. 56 ustawy z dnia 24 października 1974r. Prawo budowlane...
samowoli budowlanej na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane z 1974r. Podniósł także, iż przedłożył ekspertyzę techniczną stosownie do postanowienia z [...] r., W wyniku...

II SA/Łd 209/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-05-30

spornego obiektu przed dniem 1 stycznia 1995r., postanowieniem z dnia 9 czerwca 2010 r. wydanym na podstawie art. 56 ustawy z dnia 24 października 1974r. Prawo budowlane...
samowoli budowlanej na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane z 1974r. Podniósł także, iż przedłożył ekspertyzę techniczną stosownie do postanowienia z 9 czerwca 2010 r...

II SA/Bd 1322/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-02-16

PINB wskazał art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 51 ust. 7 w zw. z art. 80 ust. 2, art. 81 ust. 1 pkt 2 i art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz...
. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118; ze zm.), dalej powoływanej jako 'prawo budowlane.' W uzasadnieniu rozstrzygnięcia PINB przedstawił dotychczasowy przebieg postępowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   100