Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zagospodarowanie przestrzenne X
  • Symbol

II OSK 1530/20 - Wyrok NSA z 2020-10-27

. 7 Prawa budowlanego, aktualnym na dzień opracowania projektu, a także oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane., Decyzją...
z [...] kwietnia 2018 r. PINB, działając na podstawie art. 48 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.), dalej: Prawo...

II OSK 3058/14 - Wyrok NSA z 2016-09-15

. nr ..., znak: ..., do zawiadomienia tego zgłosił zaś sprzeciw, o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz...
. 1623 z późn. zm.). W ocenie organu konieczne było bowiem uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, o jakim mowa w art. 55 Prawa budowlanego, z uwagi na przeznaczenie obiektu...

II SA/Po 672/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-11-28

złożony w związku z legalizacją samowoli budowlanej wszczętej na podstawie art. 48, art. 49b bądź art. 7la ustawy Prawo budowlane. Decyzja o warunkach zabudowy wydawana...
legalizacyjne w sprawie zmiany sposobu użytkowania wraz z przebudowa części budynku biurowo- magazynowego prowadzone jest na podstawie art. 50-51 ustawy Prawo budowlane...

II OSK 644/10 - Wyrok NSA z 2011-04-12

od tego, czy projekt budowlany w ocenie organu spełnia wymagania określone przepisami prawa materialnego oraz aktów wykonawczych i czy zachowane są odległości nakazane stosownymi...
ust. 2 Prawa budowlanego poprzez brak zawiadomienia strony odwołującej się - właściciela nieruchomości położonej przy al. P., działka nr ewid. [...], bezpośrednio...

II SA/Gd 246/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1999-03-16

zagospodarowania terenu., Zatem od dnia 24 grudnia 1997 r. nie każda budowa, która według przepisów Prawa budowlanego wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, wymaga...
Miasta G., powołując się na art. 51 ust. 1 pkt 2 oraz art. 87 prawa budowlanego, decyzją nakazał Andrzejowi T. przedłożyć do dnia 30 listopada 1996 r. inwentaryzację...

II OSK 1834/17 - Wyrok NSA z 2018-02-15

zostało przeprowadzone w związku z toczącym się przed Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w U. postępowaniem naprawczym (w trybie art. 50-51 Prawa budowlanego...
. W ocenie SKO, taką regułę należy też zastosować do postępowań [naprawczych] prowadzonych w trybie art. 50-51 Prawa budowlanego, które dotyczą inwestycji realizowanych...

II SA/Bd 160/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-12-10

. Decyzją z dnia [...] września 2013 r. nr [...] Starosta R. na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz...
budowlanego dla S.', W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, że zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są inwestor...

II SA/Po 1051/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-11-05

lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) wydał postanowienie nr [...] znak [...], w którym:, 1. wstrzymał roboty budowlane przy budowie...
art. 48 ust. 1 i 4 Prawa budowlanego nakazał inwestorowi, K. C. rozbiórkę 'samowolnie wybudowanego węzła betoniarskiego w m. [...] (dz. nr [...]) gm. [...]'., Inspektor...

II OSK 923/10 - Wyrok NSA z 2011-05-26

, że projekt budowlany zamienny po jego uzupełnieniu jest zgodny z prawem budowlanym, w szczególności z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r...
procedura legalizacyjna określona w art. 50-51 prawa budowlanego została wdrożona i zastosowana w sposób prawidłowy. Odnosząc się do zarzutów uznał je za bezzasadne...

II SA/Po 160/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-11-24

[...] listopada 2019 r. znak [...] Starosta K. (dalej również: Starosta; organ I instancji) na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia [...] lipca 1994 r. Prawo budowlane...
., poz. 256 ze zm.) - dalej: k.p.a. - oraz art. 35 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333), utrzymał...
1   Następne >   +2   +5   +10   100