Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych X

I SA/Ol 663/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-01-13

nadzorem. Powołał art. 150 ust. 1 pkt 1 i art. 166 ust. 1 ustawy z 7 maja 2020 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.), dalej u.p.r. i podniósł...
sprzeczne z prawem. Powoduje, że Spółka będzie zmuszona do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości (k. 10 akt odwoławczych)., DIAS rozpoznając odwołanie, w zaskarżonej...

I SA/Ol 748/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-01-13

. 150 ust. 1 pkt 1 i art. 166 ust. 1 ustawy z 7 maja 2020 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.), dalej u.p.r. i podniósł, że zajęcie rachunku...
bankowego podatnika uniemożliwia Spółce prowadzenie działalności gospodarczej i spłatę wierzycieli, zgodnie z postanowieniami układu. Jest to postępowanie sprzeczne z prawem...

III SA/Wa 2480/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-31

przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu...
.) dokumentujące '[...]' oraz '[...]'. Skarżąca nie wpłaciła kontrahentowi należności wynikających ze wspomnianych faktur zaliczkowych, zatem nie miała prawa do odliczenia...

I SA/Bk 29/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-03-11

na uwadze np. treść oświadczenia z 16 sierpnia 2021 r. - ORD-HZ - o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach...
ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego. Organ podniósł, że z treści tego oświadczenia wynika, że Strona posiada...

I SA/Rz 466/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-11-08

kontroli podatkowej ujawniono, że podatnik - prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą A. w zakresie sprzedaży hurtowej drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia...
nie uiszczał zobowiązań podatkowych w podatku od towarów i usług powstałych w określonej, prawidłowej wysokości z mocy prawa., Organ odwoławczy powołując...

I SA/Ol 479/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-08-25

. Organ podatkowy nie jest uprawniony do kwestionowania prawa właściciela do rozporządzania majątkiem, niemniej może oceniać chronologiczny przebieg zdarzeń...
spółki stanowią roboty budowlane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz prowadzenie stacji kontroli pojazdów w P. i w B. Z deklaracji PIT-36L...