Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabezpieczenie społeczne X

SA/Bd 304/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-02-27

1994 r. - Prawo budowlane - Dz.U. 89 poz. 414 ze zm., W odwołaniu Ryszard S. wniósł o uchylenie orzeczenia organu I instancji, zarzucając naruszenie art. 68 prawa...
z użytkowania, obowiązek nałożony w trybie art. 66 prawa budowlanego jest w pełni uzasadniony. W przypisie tym brak jest jednak podstaw do określenia terminu dla wykonania prac...

IV SA 1821/00 - Wyrok NSA z 2002-06-19

. Wojewoda W.-M. utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję. W uzasadnieniu podniósł, że inwestor spełnił wymagania art. 32 ust. 4 Prawa budowlanego z 1994 r., a przedłożony projekt...
budowlany odpowiada wymogom art. 35 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo budowlane. Dalej organ podniósł, iż zamierzony budynek jest zgodny z ustaleniami planu miejscowego...

II SA/Ka 2357/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-09-27

. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./., Państwowy Terenowy Inspektor Sanitarny w K. postanowieniem z dnia 22 lipca 1998 r. (...) z powołaniem się na przepisy art...
. 106 Kpa, art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414/ oraz art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji...

I SA 852/83 - Wyrok NSA z 1983-10-18

. decyzją nr GPO.8382/116/82 z dnia 29 grudnia 1982 r., wydaną na podstawie art. 47 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./, nakazał...
po wykonaniu kapitalnego remontu. W tym stanie rzeczy nie zachodzą przesłanki uzasadniające nakazanie na podstawie art. 47 prawa budowlanego rozbiórki budynku. Bez znaczenia...

II SA/Wr 611/01 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2002-10-04

i ich usytuowanie /Dz.U. 1999 nr 15 poz. 140 ze zm./ oraz art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /t.j. Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126 ze zm...
się na przepis art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414/ - Kierownik Urzędu Rejonowego w B. udzielił Henrykowi Ż. pozwolenia...

SA 645/80 - Wyrok NSA z 1980-12-30

nie miałyby miejsca naruszenia przepisów prawa budowlanego ze strony realizującego budowę Zbigniewa K., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Skargę Zbigniewa K...
24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229/ - ocenić, czy wznoszony budynek zapewnia odpowiednie oświetlenie budynku sąsiedniego zgodnie z przepisami...

II SA/Lu 763/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-11-08

etapie jest niezgodne z przepisami odrębnymi - ustawą Prawo budowlane., Na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego L.S. złożyła skargę. Podnosiła, że decyzja...
, co do zasady musi mieć za przedmiot obiekty budowlane, których istnienie nie narusza prawa. W tych okolicznościach ocena zgodności wnioskowanego zamierzenia...

I SA/Ol 189/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-07-03

naruszenie zasady 'lex retro non agit' miałoby miejsce w sytuacji, gdyby nowe prawo stosowało się do zdarzeń, które powstały i zakończyły się przed wejściem w życie nowych...
., Oceniając zaskarżone postanowienie pod względem jego zgodności z prawem procesowym i materialnym stwierdzić należy, że zarzucane przez stronę naruszenie prawa...

IV SA 287/99 - Wyrok NSA z 2000-02-02

dokonywanych w trybie określonym w tym przepisie jest projekt budowlany inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz inwestycji, mogących pogorszyć stan...
środowiska. Tylko więc rozwiązania zawarte w projekcie budowlanym mogą być przedmiotem ocen i uzgodnień, dokonywanych w tym trybie. Naczelny Sąd Administracyjny...

III SA/Kr 455/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-08-27

wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych w okresie pobierania świadczenia w związku m.in. z wymogiem art. 5 ust. 4 a ustawy, który nakazuje w sytuacji uzyskania przez członka...
rodziny dochodu w okresie pobierania świadczenia ustalić prawo do zasiłku rodzinnego na podstawie dochodu rodziny powiększonego o uzyskany dochód., W dniu 5.09.2007r....
1   Następne >   3