Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wywłaszczanie nieruchomości X

II SA/Ka 1577/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-07-11

w tym trybie wykazuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89...
do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, którym to prawem zobligowany jest wykazać się składający wniosek o pozwolenie na budowę., 5. Rozstrzygnięcie wydawane na podstawie...

I OSK 2787/18 - Wyrok NSA z 2021-02-26

i przewodów., W uzasadnieniu decyzji, posługując się analizą pojęć zawartych w Prawie budowlanym oraz opierając się na orzecznictwie sądowym, wskazano, że zakres opisanych...
elektromagnetycznego. Jakakolwiek zmiana tych parametrów oznaczać będzie, że nie jest to remont, ale np. przebudowa w rozumieniu art. 3 pkt 7a Prawa budowlanego., Organ przywołał...

II SA/Kr 752/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-11-07

., nr [...] na podstawie art. 48 ust. 1 w związku z art. 48 ust. 4 oraz art. 80 ust. 2 pkt 1 i art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz...
postępowania jest doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem obiektu budowlanego o konstrukcji murowanej, samowolnie dobudowanego od strony zachodniej do budynku mieszkalnego...

I OSK 2797/18 - Wyrok NSA z 2021-02-25

Prawa budowlanego, uznał, że planowane przedsięwzięcie nie ogranicza się do robót objętych dyspozycją art. 124b u.g.n., tj. do remontu linii energetycznej. Organ wskazał...
, przy wykorzystaniu między innymi definicji legalnych z art. 3 Prawa budowlanego. Z art. 3 pkt 8 Prawa budowlanego wynika, że roboty budowlane wykonywane w istniejącym...

I OSK 3486/18 - Wyrok NSA z 2021-02-25

ugn w zw. z art. 3 ust. 8 Prawa budowlanego przez ich błędną interpretację, polegającą na uznaniu planowanej inwestycji jako przebudowy, nie zaś remontu istniejącej sieci...
się na definicję legalną zawartą w art. 3 pkt 8 Prawa budowlanego. Zgodnie z tym przepisem, roboty budowlane wykonywane w istniejącym obiekcie budowlanym polegające na odtworzeniu...

I OSK 2786/18 - Wyrok NSA z 2021-02-26

z art. 3 pkt 8 Prawa budowlanego roboty budowlane wykonywane w istniejącym obiekcie budowlanym, polegające na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiące bieżącej...
'remontu' zawartej w art. 3 pkt 8 Prawa budowlanego. Zgodnie z tym przepisem przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych...

I OSK 3848/18 - Wyrok NSA z 2021-02-25

przeprowadzenia procesu wykładni także co do używanych w nim pojęć, przy wykorzystaniu m.in. definicji legalnych z art. 3 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane...
., Po przywołaniu treści art. 3 pkt 8 Prawa budowlanego Wojewoda wskazał, że stosownie do danych uzyskanych od wnioskodawcy, przewody AFL 35 mm2 zostaną zastąpione przez przewody...

I OSK 2788/18 - Wyrok NSA z 2021-02-26

, 6, 7a i 8 Prawa budowlanego przez utrzymanie w mocy decyzji odmawiającej zobowiązania do udostępnienia części nieruchomości w celu wykonania remontu odcinka...
'remontu' należy odwołać się do definicji 'remontu' zawartej w art. 3 pkt 8 Prawa budowlanego. Zgodnie z tym przepisem przez remont należy rozumieć wykonywanie...

I OSK 3894/18 - Wyrok NSA z 2021-02-25

rozstrzygnięciu naruszenie art. 124b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (dalej jako 'ugn') w związku z art. 3 pkt 8 Prawa budowlanego...
z utrwalonym orzecznictwem sądów administracyjnych, należy posiłkować się w tym zakresie definicją legalną zawartą w art. 3 pkt 8 Prawa budowlanego. Prawnie wiążąca ocena...

I OSK 2785/18 - Wyrok NSA z 2021-02-26

elektrycznej., W uzasadnieniu decyzji organ pierwszej instancji, dokonując analizy pojęcia remontu w oparciu o definicję zawartą w ustawie Prawo budowlane oraz powołując...
'remontu' należy odwołać się do definicji 'remontu' zawartej w art. 3 pkt 8 Prawa budowlanego. Zgodnie z tym przepisem przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym...
1   Następne >   +2   +5   +10   100