Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Kr 337/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-05-24

budowlanego dotyczącego przedmiotowego budynku wraz z oświadczeniem inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Ponadto w dniu 31...
na podstawie art. 49 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 59f ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 'budowlane (Dz. U. z 201Or. nr 243, póz. 1623 ze zm.) i art. 123 kpa...

II SA/Gl 1187/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-05-13

. w wysokości 100.000,00 zł. W podstawie prawnej organ powołał art. 57 ust. 7 w związku z art. 59g ust. 1 i art. 59f ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j....
Dz. U. z 2006 roku, nr 156, poz. 1118 z zm., dalej powoływana jako 'Prawo budowlane')., W motywach organ podał, że przedmiotowa hala handlowo-magazynowa była realizowana...

II SA/Kr 898/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-03-23

Administracyjny zważył co następuje:, W orzecznictwie NSA podkreśla się, że prawo zabudowy (art.4 prawa budowlanego) jest prawem podmiotowym, każdego kto posiada prawo...
dysponowania nieruchomością na cele budowlane (w rozumieniu art.3 pkt 11 prawa budowlanego). 'Zdaniem NSA prawo zabudowy stanowiąc realizację konstytucyjnej zasady ochrony...

II SA/Ol 1009/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-03-17

Prawo budowlane, zobowiązany był uzyskać pozwolenie na użytkowanie., W związku z tym w myśl art. 57 ust. 7, w przypadku stwierdzenia przez organ nielegalnego użytkowania...
organowi naruszenie art. 57 ust. 7 oraz art. 55 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. nr 156, poz. 1118) przez nałożenie na skarżącego kary...

II SA/Po 958/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-03-31

. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm., dalej jako Prawo budowlane z 1994 r. ) w związku z art. 42 ust. 2 i 3 ustawy...
z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1974 r., Nr 38 poz. 229 z późn. zm., dalej jako Prawo budowlane z 1974 r.). W uzasadnieniu podał, że z uwagi...

II SA/Op 199/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-08-07

legalizacyjnej., Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z późn. zm.), zwanej dalej Prawem budowlanym, w przypadkach...
art. 50 ust. 2 Prawa budowlanego, w postanowieniu o wstrzymaniu robót budowlanych należy:, 1) podać przyczynę wstrzymania robót;, 2) ustalić wymagania dotyczące...

II SA/Kr 16/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-18

podkreśla się, że prawo zabudowy (art. 4 Prawa budowlanego) jest prawem podmiotowym każdego, kto posiada prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane (w rozumieniu...
art.3 pkt 11 Prawa budowlanego). Zdaniem NSA prawo zabudowy stanowiąc realizację konstytucyjnej zasady ochrony własności podlega szczególnej ochronie. Wszelkie...

II SA/Bk 423/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2005-08-02

lipca 1994 r. - Prawo budowlane postanowił wstrzymać H. i W. p. S. użytkowanie przedmiotowego budynku oraz nałożył na nich obowiązek dostarczenia w terminie 30 dni...
budowlane oraz art. 37, 39 i 40 ustawy z 24.10.1974 r. - Prawo budowlane. Skarżąca podniosła, że prawidłowo ustalony stan faktyczny sprawy wykluczył możliwość wydania...

II SA/Kr 237/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-04-05

w związku z ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, póz. 1118 ze zm.) oraz art.104 kpa, odmówił inwestorowi S.P. zatwierdzenia projektu...
. 2, 6, 7, 8 i 77 kpa w związku z art. 36a Prawa budowlanego. Odwołujący się wskazał, że zakwestionowany został podstawowy element projektu budowlanego, jakim...

II OSK 1802/22 - Postanowienie NSA z 2022-09-15

ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, orzeczono o wstrzymaniu inwestorowi - S. Spółka Akcyjna z siedzibą w T. budowy ww. urządzenia reklamowego., Inwestor wniósł...
Nadzoru Budowlanego z 11 sierpnia 2017 r. W ocenie Spółki, wątpliwości co do konstytucyjności art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane...
1   Następne >   +2   +5   +10   100