Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wodne prawo X
  • Symbol

II OSK 2246/19 - Wyrok NSA z 2020-04-29

. 2 i 3 Prawa budowlanego, nakazał skarżącej wstrzymać roboty budowlane związane z nadbudową budynku przy ul. [...] w R. oraz przedłożyć do 31 stycznia 2018 r...
prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane., Skarżąca podaniem z 26 stycznia 2018 r. zażądała stwierdzenia nieważności wskazanego postanowienia. Twierdziła...

II SA/Ol 658/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-12-06

pkt 1 ustawy - Prawo budowlane budowa tego typu obiektów wymaga zgłoszenia właściwemu organowi architektoniczno - budowlanemu. W toku przeprowadzonej w dniu...
, oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz zaświadczenia Burmistrza M. o zgodności budowy...

II SA/Ka 1834/99 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-06-19

się m.in. stawy rybne. Nie można więc stawów rybnych zaliczyć do budowli hydrotechnicznych w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane...
a więc i obiekty budowlane /art. 3 pkt 3 w związku z art. 3 pkt 1 prawa budowlanego/., 2. Z przepisu art. 29 ust. 2 pkt 4 prawa budowlanego wynika, że wykonanie urządzeń...

II OSK 7/14 - Wyrok NSA z 2014-11-04

K.p.a. oraz art. 80 ust. 2 pkt 1 i art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, umorzył w całości, jako bezprzedmiotowe, postępowanie administracyjne wszczęte...
nie od strony drogi publicznej, nie wypełnia przesłanki określonej w art. 30 ust. 1 Prawa budowlanego. Ponieważ kompetencje i zadania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego...

II SA/Ka 2985/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-06-17

Nakaz wynikający z art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /t.j. Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126 ze zm./ w świetle art. 52 tego prawa i art. 77...
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./, po rozpatrzeniu wniosku Józefa M. wstrzymał roboty budowlane związane z regulacją...

II OW 72/16 - Postanowienie NSA z 2017-02-15

budowlanego będącego jednocześnie urządzeniem wodnym, właściwym jest organ wydający pozwolenia wodnoprawne, zwłaszcza zaś wtedy, gdy inwestor uzyskał wymagane Prawem wodnym...
. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego ustalił natomiast, że inwestorzy nie legitymują się pozwoleniem na budowę. W świetle Prawa wodnego nie doszło do samowoli, zatem...

II OSK 665/16 - Wyrok NSA z 2016-10-05

się na terenie jeziora, będącego jednocześnie urządzeniem wodnym (art. 48 i art. 49 b w zw. z art. 52 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) w przypadku braku możliwości...
. z art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.), wymagała uprzedniego zgłoszenia do starosty. Stwierdził...

VII SA/Wa 1469/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-17

. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) w zw. z art. 25 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw...
, a także zaświadczenia o wpisie projektantów do właściwej izby samorządu zawodowego;, - oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane...

II SA/Bk 1105/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-06-06

W świetle art. 29 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane pozwolenia na budowę nie wymaga wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu urządzeń melioracji wodnych...
roku nr [...] na podstawie art. 48, art. 85 ust. 1 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z późn. zm.) po rozpatrzeniu sprawy...

II SA/Kr 1322/97 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1999-12-22

Obecne regulacje prawne w odniesieniu do budowli hydrotechnicznych przewidują odrębne i szczegółowe unormowania, obowiązujące obok regulacji z zakresu prawa budowlanego...
. Wynika to z przepisu art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./, który stanowi, że przepisy tej ustawy...
1   Następne >   +2   +5   +10   100