Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Właściwość sądu X
  • Symbol

II OSK 1527/12 - Wyrok NSA z 2013-11-28

postępowania, jaki podmiot jest odpowiedzialny za dokonaną samowolę budowlaną, na który można nałożyć obowiązki określone w przepisach prawa budowlanego, a także, w jakiej...
z przepisami prawa przedmiotowej samowoli budowlanej z powodu niemożliwości ustalenia jej inwestora. W konsekwencji decyzją z dnia [...] lipca 2011 r...

III SO/Kr 30/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-11-19

, rekreacji lub innych celów są urządzeniami wodnymi służącymi kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich. Zgodnie z art. 82 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo budowlane...
instancji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 ze zm.) realizuje zadania w sprawach obiektów i robót...

III SO/Kr 2/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-02-14

'K.p.a.', w zw. z art. 5 § 2 pkt 6 K.p.a. oraz art. 3, art. 80 i art. 81 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane., W uzasadnieniu wniosku Wójt wskazał, że pismem...
, czyli element robót budowlanych w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane. Nadto spionowanie skarpy nasypu stokowego drogi, bez równoczesnego jej zabezpieczenia przed utratą...

II GW 6/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-06

. [...], stosownie do art. 66 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.). Zgodnie z ust. 1 tego artykułu w przypadku...
. nr [...] o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Dyrektorem Okręgowego Urzędu Górniczego w G. a Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w O. w przedmiocie usunięcia...

II OZ 1276/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-27

, na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane, nakazano skarżącej rozbiórkę ww. budynku., Obie bowiem ww. skargi dotyczą zupełnie innych postępowań (odpowiednio...
. na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] marca 2014 r., nr [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia postanawia: oddalić...

II SA/Op 494/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-12-28

. U. Nr 152, poz. 1489), a nie, czy wydał decyzję w sprawie pozwolenia na użytkowanie w/w budowli na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy Prawo budowlane., Wojewódzki Sąd...
niejawnym sprawy z wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie namysłowskim w przedmiocie sporu kompetencyjnego postanawia przekazać sprawę według...

II SO/Ol 16/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-05-13

na co wskazuje bezpośrednio art. 140 ust. 2 pkt 5 ustawy - Prawo budowlane. Natomiast Marszałek Województwa pismem z dnia 10 stycznia 2014 r. wniosek wykonawcy...
rozpatrzenia wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na: wznoszenie obiektów budowlanych, budowę wylotu kanalizacji deszczowej w nadbrzeżu, zrzut wód opadowych do Zalewu...

III SO/Kr 25/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-10-01

budowlanych innych niż wymienione w art. 82 ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, m. in. pkt 5) 'zjazdów w rozumieniu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r...
o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego z Wojewodą, w przedmiocie rozpatrzenia wniosku w sprawie zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę polegających...

II GPS 4/13 - Uchwała NSA z 2014-02-24

budowlane udzielonego przez tego Dyrektora. Innymi słowy prawo do omawianej szczególnej spłaty nie przysługuje każdemu przedsiębiorcy, który posiada status wierzyciela...
się do zamówień publicznych w rozumieniu art.2 pkt 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień publicznych, których przedmiotem są roboty budowlane...

II SA/Lu 61/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-01-24

niejawnym sprawy ze skargi K. A. na pismo Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego dnia [...] Nr [...] w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego p o s t a n...
Administracyjnego w Lublinie na pismo Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...].w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego., Zgodnie z art.13§2 ustawy z dnia 30...
1   Następne >   +2   +5   +10   12