Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uprawnienia do wykonywania zawodu X

II GSK 189/08 - Wyrok NSA z 2008-06-18

rzeczoznawcy, o którym mowa w art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.), dalej powoływanej jako Prawo...
, uzasadniając zajęte stanowisko, wskazał, że przepisy Prawa budowlanego oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, a także przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach...

VI SA/Wa 1830/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-15

(według stanu prawnego obowiązującego w dacie nadania uprawnień), w jego przypadku zastosowanie znajdzie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane...
, że zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane, uzyskanie uprawnień budowlanych w danej specjalności do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń wymaga...

II GSK 124/09 - Wyrok NSA z 2009-10-21

. [...] nie spełniał lub spełniał niedbale swoje obowiązki (tj. o czyn z art. 95 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst...
jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118, zwanej dalej: Prawo budowlane), - nie sprawował właściwego nadzoru przy wykonywaniu robót ziemnych w terenie uzbrojonym...

VI SA/Wa 1453/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-08-12

w art. 14 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz w § 3 rozporządzenia Ministra...
się na przepis art. 14 ust. 3 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane - wskazał na wstępie, że osoba ubiegająca się o uprawnienia budowlane powinna odbyć m. in. dwuletnią praktykę...

II OSK 1198/05 - Wyrok NSA z 2006-07-26

postępowania administracyjnego, art. 12 ust. 3 i 4 oraz art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm...
ta stanowi podstawę do:, 1) projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa...

II GSK 352/10 - Wyrok NSA z 2011-07-05

uprawnień budowlanych mogło być rozpatrzone albo na podstawie przepisów dotychczasowych, tj. art. 14 ust. 3 i art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane...
(tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 ze zm.), dalej powoływanej jako Prawo budowlane, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2006 r...

VI SA/Wa 1979/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-09

lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), gdyż stanowiła zmianę projektu zagospodarowania działki. Ujawnione nieprawidłowości były podstawą...
uczestnik postępowania, kierując przedmiotową budową naruszył art. 95 pkt 1, 2 i 4 Prawa budowlanego, dopuszczając do realizacji obiektu budowlanego w sposób istotnie...

VI SA/Wa 600/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-18

wymaganego przepisem art. 14 ust. 4 ustawy Prawo budowlane odbycia praktyki projektowej w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami przez okres 2 lat., Według...
. 3 pkt 14 Prawa budowlanego, jest obowiązkiem kierowników budowy, a więc osób, od których wymagane jest posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi...

II GSK 621/08 - Wyrok NSA z 2009-01-27

., Jako podstawę prawną wniosku skarżąca wskazała art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.). W myśl...
art. 15 ust. 1 powołanej ustawy rzeczoznawcą budowlanym może być osoba, która korzysta w pełni z praw publicznych (pkt 1) i posiada: a) tytuł zawodowy magistra inżyniera...

II GSK 441/10 - Wyrok NSA z 2011-03-17

. 95 pkt 4 w zw. z art. 25 pkt 1, 2, 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r., prawo budowlane (Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z zm.). Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Ś. Okręgowej...
z przebudową kuchni i jadalni w budynku szkoły, tj. o czyny z art. 95 pkt 4 w zw. art. 25 ust. 1, 2, 4 prawa budowlanego, polegające na niezgodności realizacji łącznika...
1   Następne >   +2   +5   +10   25