Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Umorzenie postępowania X
  • Skarżony
  • Symbol

II OSK 2941/17 - Wyrok NSA z 2018-05-16

:, Decyzją z dnia [...]1998 r., nr [...], wydaną na podstawie art. 40 ustawy z dnia 24 października 1974 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 38, poz. 229), Kierownik Urzędu...
. decyzją z dnia [...]2000 r., nr [...], wydaną na podstawie art. 40 Prawa budowlanego z 1974 r. w zw. z art. 103 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 98...

II SA/Po 636/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-09-11

o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i wniosek do Urzędu Miejskiego w L. z dnia [...] lutego 2013r. o wydanie zaświadczenia o zgodności...
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) zwolniona jest z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, wymaga...

II FSK 764/10 - Wyrok NSA z 2011-11-08

lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) - ten natomiast nie jest przedmiotem podatku od nieruchomości, co powoduje, że postępowanie...
jako budowla w rozumieniu przepisów u.p.o.l. Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 2 tej ustawy, budowlą jest obiekt budowlany w rozumieniu prawa budowlanego, nie będący budynkiem...

II OSK 790/13 - Wyrok NSA z 2014-10-23

., zwanej dalej K.p.a.) oraz art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm., zwanej dalej Prawo...
postępowania w rozumieniu art. 105 § 1 K.p.a., Zasadą obowiązującą w Prawie budowanym, wyrażoną w art. 28 Prawa budowlanego, jest obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę...

II SA/Po 85/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-03-14

I instancji wskazał, że zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), uzyskania pozwolenia...
, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 pow. działki. Jednocześnie, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego wykonanie...

II SA/Kr 691/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-09-19

: [...], Nr [...] na podstawie art. 71a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, z późn. zm.) nakazał [...] sp. z o.o. z siedzibą...
, które zakończyło się wydaną na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane decyzją z dnia 31 marca 2017 r., Nr [...] znak: [...] stwierdzającą, że roboty budowlane...

II OSK 571/10 - Wyrok NSA z 2011-03-30

na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.) wstrzymał roboty budowlane polegające...
organ I instancji wskazał, iż wobec wadliwego działania organu administracji architektoniczno - budowlanej, będącego przyczyną prowadzenia budowy bez wymaganego prawem...

II OSK 708/12 - Wyrok NSA z 2013-07-24

przedmiotowy otwór okienny wybito w 1999r., Decyzją Nr [...] z dnia [...] grudnia 2006 r., na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane z 1994 r. organ pierwszej...
pierwszej instancji. W uzasadnieniu organ odwoławczy podniósł, iż niniejsza sprawa nie powinna być prowadzona w oparciu o art. 66 ustawy Prawo budowlane., Następnie decyzją...

II SA/Kr 1564/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-12-05

innymi, wykonaniu pionowej ściany trwałej murowanej na strychu budynku po uzyskaniu wymaganych prawem pozwoleń budowlanych. Postanowienie to zostało utrzymane postanowieniem...
na podstawie art. 105 § 1 K.p.a. w związku z art. 51 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego ponownie umorzył postępowanie administracyjne w sprawie ściany działowej na poddaszu...

II SA/Sz 634/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-11-19

z dnia 4 grudnia 2003 r. Nr [...] wydaną, na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 5 w związku z art. 71 ust. 3 ustawy, z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t...
doprowadzenia wykonanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem, czynności polegających na dostarczeniu w terminie do 30 marca 2004 r. następujących dokumentów: 1...
1   Następne >   +2   +5   +10   100