Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenie społeczne X

VI SA/Wa 2221/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-23

prawa budowlanego. Przy rozróżnieniu umowy o roboty budowlane od innych umów prawa cywilnego - przede wszystkim od umowy o dzieło - najważniejsze znaczenie ma ustalenie...
, czy proces inwestycyjny był wykonywany według rygorów i procedur przewidzianych przepisami prawa budowlanego. Zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo...

II GSK 2666/16 - Wyrok NSA z 2018-05-29

. Prawo budowlane. W tym zakresie Sąd I instancji powołała się na wyrok Sądu Apelacyjnego w G. z dnia 7 lipca 2015 r. III AUa 220/15, w którym stwierdzono, że przepis art...
, co dotyczy art. 66 ust. 1 lit. e) ustawy o świadczeniach w zw. z art. 750 Kodeksu cywilnego i art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane, poprzez przyjęcie, że przepis...

VI SA/Wa 133/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-18

stanowi art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186). Wady projektu stanowią nie tylko podstawę do kierowania wobec wykonawcy...
roszczeń z tytułu rękojmi, ale rodzić mogą odpowiedzialność przewidzianą w przepisach Prawa budowlanego. Projekt budowlany jest bowiem kwalifikowanym dokumentem...

II SA 2143-2144/92 - Wyrok NSA z 1994-02-01

również przepisy art. 3-5 prawa budowlanego., Niezależnie od interwencji w organach terenowych, Marianna S. skierowała również do Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej...
uzasadnionych interesów osób trzecich - zgodnie z przepisami, w szczególności techniczno-budowlanymi i normami /art. 5 prawa budowlanego/. Szczegółowe zarzuty co do sposobu...

II SA/Go 167/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-05-08

art. 61 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 5 u.p.z.p. w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm...
. z art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo budowlane w zw. z art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a., poprzez utrzymanie w mocy decyzji organu I instancji, pomimo błędnego zastosowania...

II GSK 2255/11 - Wyrok NSA z 2013-03-19

. 12 ust. 2 Prawa budowlanego, w myśl którego samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie...
ust. 2 Prawa budowlanego; uzyskał je dopiero w dniu [...] lipca 2011 r. na mocy decyzji [...] Okręgowej Izby Architektów., Naczelny Sąd Administracyjny zważył...

VI SA/Wa 808/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-15

współpracował z żoną przy prowadzeniu przez nią pozarolniczej działalności gospodarczej. W myśl bowiem art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane...
. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - w myśl którego samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie...

II SA/Wr 485/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-02-28

wnioskodawcy przy wydzieleniu działki nr [...] naruszono przepisy Prawa budowlanego i przepisy wykonawcze odnoszące się do 'szczegółowych zasad realizacji budynków...
się do przepisów ustalających zasady sytuowania budynków zawartych w wydanym z upoważnienia ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane rozporządzeniu Ministra Infrastruktury...

II SA 639/90 - Wyrok NSA z 1990-11-08

lub urządzenia, a przepisy prawa budowlanego uniemożliwią ich realizację ze względu na powierzchnię działki, będzie mogła powiększyć działkę, kupując odpowiedni areał...
lipca 1990 r. Nr BN 823/3/90, wydanej przez Kierownika Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Komunikacji Urzędu Gminy w G., wynika, że wydzielona działka budowlana...

V SA/Wa 960/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-08

w wykładni prawa, ale o przekroczenie prawa w sposób jasny i niedwuznaczny' ('Seminarium Prawa Budowlanego' 1987, nr 3, s. 62). W ocenie Sądu zaskarżona decyzja w sposób oczywisty...
posiadania przez skarżącego nieruchomości - lokali mieszkalnych, oraz działek budowlanych, z których mogła być prowadzona egzekucja., We wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy...
1   Następne >   +2   +5   +10   36