Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Szkody górnicze X
  • Skarżony

SA/Ka 790/91 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1991-11-21

zastosowania przez właściwe organy art. 40 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność...
na budowę. Zgodnie zaś z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego uzyskanie takiej decyzji było niezbędne. Niesporne jest również to, że w budynku tym zostały wykonane...

SA/Ka 1058/87 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1988-03-30

art. 37 ust. 1 dekretu z dnia 6 maja 1953 r. - Prawo górnicze /Dz.U. 1978 nr 4 poz. 12 ze zm./ oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane...
/Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./ i par. 43 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia wykonawczego z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawach nadzoru urbanistyczno-budowlanego /Dz.U. nr 8 poz...

SA/Ka 399/82 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1982-09-30

. 37 ust. 1 dekretu z dnia 6 maja 1953 r. - Prawo górnicze /Dz.U. 1978 nr 4 poz. 12/ i art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38...
. - Prawo górnicze /Dz.U. 1961 nr 23 poz. 113/ i art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 7 poz. 46 ze zm./, odpowiadają co do treści obecnie...

SA/Ka 767/90 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1991-02-13

niezgodnie z warunkami pozwolenia na budowę została wydana przez organ budowlany decyzja o pozwoleniu na zmianę projektu technicznego budynku., 2. Przepis art. 76 Prawa...
górniczego ma zastosowanie, poprzez art. 56 tego prawa, również do kosztów związanych z zabezpieczeniem obiektu budowlanego w czasie budowy przed szkodami górniczymi. Naczelny...

SA/Ka 78/91 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1991-03-20

obiektu samowolnie wzniesionego i dopuszcza go do użytkowania /art. 37, art. 40 i art. 42 prawa budowlanego/. Przepis art. 66 prawa górniczego jednoznacznie stanowi...
Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku wzniesionego samowolnie /bez zezwolenia wymaganego prawem/ nie wyłącza stosowania art. 66 dekretu z dnia 6 maja 1953 r...

SA/Ka 606/88 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1988-10-05

budowy, nie może się ostać gdyż zgodnie z art. 34 prawa budowlanego wyłącznie ten dziennik jest dokumentem urzędowym stwierdzającym przebieg robót budowlanych zachodzących...
Do art. 73 dekretu z dnia 6 maja 1953 r. - Prawo górnicze /Dz.U. 1978 nr 4 poz. 12 ze zm./, który z mocy art. 56 stosuje się odpowiednio do roszczeń o refundację...

III ARN 50/88 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1988-12-31

Sprawa ze skargi Zakładów Górniczych (...) na orzeczenie Odwoławczej Komisji do spraw Szkód Górniczych w (...) w przedmiocie zwrotu kosztów zabezpieczenia budynku mieszkalnego (...) przed szkodami górniczymi na skutek rewizji nadzwyczajnej Prokuratora Generalnego PRL (...) od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach z dnia 30 marca 1988 r. SA/Ka 1058/87~ oddala rewizję nadzwyczajną.

SA/Ka 737/83 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1984-02-09

w ramach upoważnienia ustawowego - uściśleniem obowiązku zabezpieczenia szkód górniczych, wyrażonego w art. 50 ust. 3 pkt 1 prawa górniczego., 3. Stosownie do art. 74 ust. 1...
dekretu z dnia 6 maja 1953 r. - Prawo górnicze /Dz.U. 1978 nr 4 poz. 12/ komisje do spraw szkód górniczych są organami administracji powołanymi z wyłączeniem innych organów...

IV SA 522/89 - Wyrok NSA z 1989-09-22

do Spraw Szkód Górniczych. Jego uprawnienia, określone w art. 75 ust. 2 i 3 dekretu z dnia 6 maja 1953 r. - Prawo górnicze /Dz.U. 1978 nr 4 poz. 12 ze zm./, oznaczają...
ono 'wydane z rażącym naruszeniem prawa oraz przepisów Kpa' /pismo z dnia 19 stycznia 1989 r., nadane w dniu 23 stycznia 1989 r./. , Prezes Wyższego Urzędu Górniczego...