Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Straż graniczna X

I OSK 344/10 - Wyrok NSA z 2010-07-21

lokal., Od powyższego orzeczenia A. P. wniósł odwołanie, przyjmując za podstawę art. 5 ust. 3 - 5 ustawy - Prawo budowlane. Podkreślił, że nie odmawia przyjęcia lokalu...
ust. 3-5 Prawa budowlanego formułuje nakaz użytkowania i utrzymania budynku mieszkalnego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz wymogami ochrony środowiska...

OSK 1063/04 - Wyrok NSA z 2005-01-28

budynku czy budowli w rozumieniu norm prawa budowlanego., Pojęcie normatywne domu jednorodzinnego czerpało swoje źródło z definicji określonej w już uchylonych przepisach...
. Obecnie obowiązuje definicja legalna pojęcia budynku mieszkalnego jednorodzinnego, która został wprowadzona do ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. 2000 nr 109 poz...

II SA/Wa 2034/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-06

, że w przepisach prawa milcząca akceptacja jest znana generalnie tylko prawu budowlanemu. Taki sposób postępowania organu jest pewnym uprawnieniem przewidzianym...
z uwagi na jego stan techniczno-sanitarny;, 2. przepisów prawa materialnego:, - § 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia, 4 lipca 2002 r...

I OSK 1629/09 - Wyrok NSA z 2010-03-10

jednorodzinny w rozumieniu art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 i Dz. U. Nr 170, poz. 1217), w którym znajduje...
stała się współwłaścicielką domu jednorodzinnego w B. przy ul. [...]., Według oświadczenia funkcjonariusza jego żona posiada również prawo do części domu jednorodzinnego w B...

II SA/Wa 156/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-11

właściwego organu na budowę domu lub kopię zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 i 961...
i art. 98 ust. 1 ustawy o Straży Granicznej oraz § 3 ust 2 pkt 3 powołanego rozporządzenia z dnia 23 maja 2008 r. Podniósł, iż prawo do lokalu mieszkalnego, a tym samym...

I OSK 993/06 - Wyrok NSA z 2007-06-15

obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138) nakazał w pkt 4 i 5 Spółdzielni Mieszkaniowej 'B' w [...], wyposażyć budynek położony przy ul...
przeciwpożarowej., Rozpoznając odwołanie od tej decyzji Organ II instancji wskazał, iż w świetle obowiązujących przepisów właściciel budynku, obiektu budowlanego...

II SA/Wa 764/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-22

, że funkcjonariusz Straży Granicznej pełni obowiązki służbowe w Placówce SG w [...], a od dnia [...] października 2007 r. jest w służbie stałej. G. S. posiada prawo do 3...
[...] października 2015 r. Komendant [...] Oddziału SG wyjaśnił stronie, że w budynku mieszkalnym w [...] w którym znajduje się przyznany stronie lokal, roboty budowlane zostały...

II SA/Wa 676/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-17

I instancji realizował prawo funkcjonariusza do lokalu mieszkalnego poprzez przyznanie decyzją nr [...] z [...] sierpnia 2016 r. równoważnika pieniężnego za brak lokalu...
2019 r. inspektor nadzoru w branży budowlanej [...] P. G. sporządził opinię, w której wskazał, że obmiarów dokonano w świetle wyprawionych ścian, nie licząc listew...

II SA/Wa 1610/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-13

naruszenia prawa materialnego, bowiem taki ma on charakter. W konsekwencji Sąd przyjął, że wobec tożsamego brzmienia art. 99a ust. 2 ustawy i art. 95 ust. 4 ustawy o Policji...
Sąd, skoro zaskarżona, jak i decyzja ją poprzedzająca zostały wydane z naruszeniem prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, zobligowany...

II SA/Wa 1218/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-27

na uzyskanie lokalu mieszkalnego. W konsekwencji należy przyjąć, że nie przyznaje się jej funkcjonariuszowi dysponującemu prawem do uzyskania lokalu mieszkalnego...
mieszkalny odpowiadający co najmniej przysługującej mu powierzchni mieszkalnej. W związku z powyższym, dla ustalenia czy odwołujący się posiadał prawo do uzyskania...
1   Następne >   2