Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Siły zbrojne X

II SA/Gd 1499/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-03-21

po stronie inwestora prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział...
r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga pozwolenia właściwego organu, przy czym przepisy...

III SA 1117/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-01-16

, zaś pojęcie samego 'budynku' jest odmienne od jego brzmienia zredagowanego w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. 2002 nr 106 poz. 1126 ze zm...
30 sierpnia 2002 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz...

IV SA/Wr 557/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-01-14

[...]. pełnił zastępczą służbę wojskową w JW. 32 w Batalionie Inżynieryjno-Budowlanym od 27 kwietnia 1961 r. do 12 kwietnia 1963 r. i w tym okresie był przymusowo...
zatrudniony w batalionach budowlanych'., W jego uzasadnieniu wskazano, że dnia 1 lipca 2008 r. zostało wydane na podstawie art. 217 § 1 kpa oraz dokumentów ewidencyjnych...

II SA/Bd 511/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-08-29

węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych ( Dz. U. z 2001 r., Nr 60, poz. 622; z późn. zm.) świadczenie pieniężne i uprawnienia...
Rzeczpospolitej Polskiej, art. 14 Konwencji i z prawem europejskim., Postanowieniem z dnia [...] 2007 r., nr [...] Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w B. utrzymał w mocy...

II SA/Po 1255/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-04-19

służbę w organizacji 'Służba Polsce' w [...] w 1950 r., podnosząc, że we wskazanym roku 'był w brygadzie budowlanej i przymusowo pracował w [...]', gdzie był 'eksploatowany...
i batalionach budowlanych oraz trybu postępowania przed tymi organami (Dz.U. nr 136, poz. 707 - dalej: rozporządzenie wykonawcze) - odmówił wydania zaświadczenia...

III SA/Lu 713/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-01-18

przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2001 r...
na uwzględnienie., Stosownie do art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1269) i przepisów rozdziału pierwszego...

III SA/Kr 834/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-11-14

przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2001r...
zgodnie z art. 3 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. (Dz. U. Nr 153, poz.1270) - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (p.p.s.a.) sprawuje kontrolę...

I SA 1545/83 - Wyrok NSA z 1984-02-22

, ma nie tylko prawo, lecz również obowiązek ustalić, czy wskazany przez wojskowy organ kwaterunkowy lokal zamienny odpowiada wszelkim warunkom określonym w art. 29 ust. 1...
Zarząd Kwaterunkowo-Budowlany w B. utrzymał w mocy decyzję Dowódcy Garnizonu W. nr 6/82 z dnia 6 września 1982 r. w sprawie przydziału Alicji W. lokalu zamiennego. Decyzje...

III OSK 2686/21 - Wyrok NSA z 2021-01-12

. otrzymał przydział kwatery stałej nr [...] przy [...]. Na podstawie decyzji Szefa Wojskowego Rejonowego Zarządu Kwaterunkowo-Budowlanego w [...] o nr [...] z [...] grudnia 1991...
k.p.a., które uzasadniałyby stwierdzenie jej nieważności. Wyjaśnił, iż stwierdzone nieprawidłowości w treści decyzji nie stanowią naruszenia prawa w stopniu uzasadniającym...

II SA/Wa 2340/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-14

[...] sierpnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania decyzji o prawie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym - oddala skargę - Wnioskiem z [...] lutego 2008 r. J.K....
zwróciła się do Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (WAM) w W. o przyznanie prawa do dalszego zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym nr [...], położonym...
1   Następne >   2