Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Scalanie gruntów X

II SA/Rz 405/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-12-06

jest natomiast Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi dotyczącymi warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane., W następstwie tego wyroku...
pkt 1 i pkt 9 ustawy Prawo budowlane definiującego pojęcie obiektu budowlanego oraz urządzenia budowlanego. Ponadto wskazał, że warunki techniczne jakim powinny...

II SA 2143-2144/92 - Wyrok NSA z 1994-02-01

również przepisy art. 3-5 prawa budowlanego., Niezależnie od interwencji w organach terenowych, Marianna S. skierowała również do Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej...
uzasadnionych interesów osób trzecich - zgodnie z przepisami, w szczególności techniczno-budowlanymi i normami /art. 5 prawa budowlanego/. Szczegółowe zarzuty co do sposobu...

II SA/Kr 259/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-12-19

) w zw. z art. 2 ust. 1 ustawy z 30 sierpnia 2013r. o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów (Dz.U. z 2013r. poz. 1157), art. 35 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo...
w dziale III ksiąg wieczystych (Prawa, roszczenia i ograniczenia), których numery zostały wymienione w załączniku nr 7 do niniejszej decyzji pt. 'Wykaz ksiąg wieczystych...

II SA/Lu 39/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-06-01

przepisów ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), budynek posadowiony na działce nr [...] (stanowiącej własność J. i S. małżonków K...
budowlane., Wojewoda podniósł następnie, że z uwagi na fakt, że proces scalenia jest znacznym przedsięwzięciem o dużym stopniu skomplikowania, ingerującym w prawo własności...

II SA/Rz 896/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-02-10

budowlanego od granicy działki sąsiedniej, przesądzają o 'zabudowanym' charakterze gruntu. Przepisami odrębnymi jest natomiast Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi...
z ustaleniem granic działek w trakcie scalania gruntów., Rozpatrując ponownie sprawę Kolegium wskazało na art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. i wywiodło, że rażące naruszenie prawa...

II SA/Gl 913/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-10-14

budowlana to działka gruntu, dla której akt planistyczny ustalił przeznaczenie budowlane a pozostałe jej parametry pozwalają na stosowanie przepisów Prawa budowlanego...
. 559 z późn. zm. - dalej u.s.g.), na podstawie art. 94 ust. 2 u.s.g. wniósł o orzeczenie o niezgodności z prawem uchwały nr [...],, 2) zobowiązanie organu gminy...

II SA/Wr 189/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-08-02

r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze...
obecnie przepisów przedmiotowej uchwały. Z kolei stwierdzenie wystąpienia przesłanki istotnego naruszenia prawa w uchwale obligowało Wojewodę do wniesienia skargi...

II OSK 1352/15 - Wyrok NSA z 2017-02-10

administracyjnego (np. prawa budowlanego, prawa pomocy społecznej, itd.) w myśl zasady, że skoro kiedyś rozpoznano sprawę wydając wówczas prawidłową ostateczną decyzję...
przepisu prawa materialnego, stanowiącego podstawę decyzji weryfikowanej w trybie art. 155 Kpa., W ocenie Kolegium stan faktyczny sprawy wyklucza wzruszenie ostatecznej decyzji...

II OW 97/19 - Postanowienie NSA z 2019-10-22

, a przepisy prawne regulujące kompetencje, które są zawarte w ustawach o charakterze materialnoprawnym np. prawo budowlane, prawo wodne, prawo ochrony środowiska...
prawa materialnego, regulujących właściwość rzeczową organów w tego rodzaju sprawach. Skoro przedmiotem postępowania jest stwierdzenie nieważności decyzji zatwierdzającej...

II OSK 1279/07 - Wyrok NSA z 2008-10-29

. wydając wspomniane wyżej decyzję dopuścił się naruszenia prawa, które można zakwalifikować jako rażące naruszenie prawa, o którym mowa w treści art. 156 § 1 pkt 2 Kpa...
. Sprawa toczy się bowiem już nie w trybie zwykłym, gdzie dla uchylenia decyzji wystarczy stwierdzenie 'naruszenia prawa' mającego wpływ na wynik rozstrzygnięcia...
1   Następne >   +2   +5   10