Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba więzienna X

II SA/Rz 48/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-02-21

o charakterze osobistym nie stanowią bowiem w świetle przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016, ze zm.) przesłanek...
ustawy o Służbie Więziennej, art. 54 ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane oraz przedłożone dokumenty i dokonane ustalenia organ stwierdził, że Ł. K. uzyskał faktyczną...

II SA/Rz 51/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-09-22

formalnościami odbioru budynku, po wejściu w życie od dnia 11 lipca 2003 r. nowelizacji ustawy Prawo budowlane., Dyrektor Zakładu Karnego w Ł. w związku z raportem wydał decyzję...
kwietnia 1996r. o Służbie Więziennej, art.54 ust 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. z 2003r., Nr 207, poz.2016 ze zm.) i § 4 pkt 4, oraz §6 wspomnianego...

III SA/Kr 454/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-01-14

standardów wyznaczonych w obecnym prawie budowlanym dla lokali mieszkalnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków...
i nie miał on 'świadomości istnienia w prawie budowlanym' 'norm minimalnych i rozróżnień na lokale mieszkalne, użytkowe i inne'. Podniósł, że kupując lokal nr 7...

I OSK 847/09 - Wyrok NSA z 2009-12-14

standardów wyznaczonych w obecnym prawie budowlanym dla lokali mieszkalnych, określonych w rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie...
mu równoważnika z tytułu braku mieszkania i nie miał świadomości istnienia w prawie budowlanym norm minimalnych i rozróżnień na lokale mieszkalne, użytkowe i inne. Podniósł...

VIII SA/Wa 731/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-03

, iż nie jest on osobą uprawnioną do otrzymania pomocy finansowej na uzyskanie domu jednorodzinnego;, - art. 3 pkt 6 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118...
ze zm., dalej jako ustawa Prawo budowlane) poprzez przyjęcie, że 'rozbudowa' nieruchomości nie kwalifikuje się pod pojęcie 'budowy' nieruchomości zgodnie z w/w ustawą...

SA/Rz 1603/01 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-02-03

na użytkowanie budynku o interpretacje art. 57 Prawa budowlanego i otrzymał wyjaśnienie, że inwestor może w każdym czasie wystąpić z takim wnioskiem i w zależności...
od potrzeb musi dołączyć odpowiednie dokumenty określone w art. 57 Prawa budowlanego., H. S. z takim wnioskiem nie wystąpił, pomimo, że dysponował odpowiednimi protokołami...

II SA/Sz 1176/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-02-23

udzielonej w trybie art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane na użytkowanie tego obiektu budowlanego., D. Służby Więziennej w [...] odpowiadając na skargę...
się do zamieszkania powinien być uregulowany w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243.poz. 1623) dzień uzyskania pozwolenia właściwego organu...

II SA/Wa 1969/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-03-10

Administracyjny w Warszawie. Dokładne ustalenie przedmiotu inwestycji budowlanej ma bowiem wpływ na rozstrzygnięcie sprawy., Według przepisów prawa budowlanego, budową...
. Nr 132, poz. 1235), uznał, iż skoro małżonka funkcjonariusza nabyła w drodze zniesienia współwłasności prawo własności nieruchomości zabudowanej częścią domu mieszkalnego...

II SA/Wa 1901/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-07

, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, za zgodą organu nadzorującego, oddania nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę albo użyczenie na czas nie dłuższy...
: [...], jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa z uwagi na przydział przez Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej [...] lokalu mieszkalnego niebędącego w jego dyspozycji...

IV SA/Wr 617/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-04-13

się do zamieszkania, gdyż wymagał generalnego remontu., Definicję remontu ustawodawca zawarł w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. nr 243, poz. 1623...
(lokalem). Określenie warunków nabycia prawa do uzyskania pomocy finansowej nie mieści się bowiem w delegacji ustawowej dla Ministra Sprawiedliwości, zamieszczonej w art. 90...
1   Następne >   +2   5