Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba celna X

II SA/Rz 951/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-11-27

art. 7, 10 § 1, 28, 145, 154 § 1, 156 § 1 k.p.a. oraz art. 66 i 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 246, poz. 1623 ze zm...
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego (zwanego dalej WINB) z dnia [...] sierpnia 2013 r., nr [...] stwierdzające niedopuszczalność zażalenia, wniesionego przez K. B...

II SA/Wa 972/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-21

Szczególnego Nadzoru Budowlanego w Urzędzie Celnym [...]., Uzasadniając decyzję organ podał, że [...] lutego 2009 r. została wydana decyzja nr [...], przenoszącą z dniem...
Nadzoru Budowlanego w Urzędzie Celnym [...]., R. S. odwołała się od tej decyzji, wnosząc o ponowne rozpatrzenie sprawy, jednakże organ nie uwzględnił odwołania i utrzymał...

III SA/Kr 982/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-11-22

., Aktualne obowiązki zamawiającego w stosowaniu ustawy PZP na 2014 r., Prawo zamówień publicznych po nowelizacji ze szczególnym uwzględnieniem realizacji robót budowlanych...
w Administracji Publicznej, studia na kierunku Zarządzania i Marketingu Akademii z tytułem magistra w zakresie marketingu, podyplomowe na wydziale finansów, Katedra Prawa Akademii...