Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ruch drogowy X

VII SA/Wa 405/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-30

. - Prawo budowlane (dalej: 'Pr. bud.'), art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: 'k.p.a.') nakazał z urzędu MK rozbiórkę...
. do PINB wpłynęło pismo Starosty [...] znak [...], informujące o wybudowaniu bez wymaganego przepisami Prawa budowlanego obiektów budowlanych na działce...

II SA/Go 425/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-07-26

lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm., dalej Prawo budowlane);, - art. 7 w związku z art. 77 i art. 80 k.p.a. poprzez uznanie...
w zakresie okoliczności istotnych dla oceny, czy mogło dojść do zmiany sposobu użytkowania w rozumieniu art. 71 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego, zwłaszcza w zakresie...

VII SA/Wa 2153/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-02

Prawo budowlane,, b) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym,, c) uzgodnienia z zarządcą drogi projektu budowlanego zjazdu - o ile...
jest równoznaczna z prawem do dysponowania nieruchomością będącą w zarządzie GDDKiA na cele budowlane związane z powyższymi robotami w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane...

III SA/Lu 468/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-02-04

. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm., dalej: Prawo budowlane), inwestor ma obowiązek uzgodnić usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu...
na zajęcie pasa drogowego. Wniosek ten powinien spełniać wymogi określone w rozporządzeniu., Organ podniósł, że postępowanie dotyczące prawa budowlanego oraz prawa...

II SA/Sz 234/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-05-23

przy rozpatrywaniu sprawy;, 4) naruszenie art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jt. Dz.U. z 2004 r. Nr 243 poz. 1623) poprzez uznanie, że fragment...
'tymczasowego obiektu budowlanego'. Zgodnie z art. 4 ust. 3 pkt 5 ustawy Prawo budowlane, tymczasowym obiekcie budowlanym jest 'obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania...

IV SA 2275/00 - Wyrok NSA z 2002-06-19

W przepisach prawa administracyjnego brak jest podstaw prawnych do żądania od organów nadzoru budowlanego ustalenia, że uszkodzenia budynków pozostają w związku...
na podstawie art. 81 w zw. z art. 83 Prawa budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ oraz art. 104 i art. 105 par. 1 umorzył postępowanie w sprawie stanu...

II SAB/Sz 54/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-12-15

budowlanych. Stoisko handlowe (stragan) nie jest inwestycją, i jego postawienie nie wymaga żadnego zezwolenia lub zgłoszenia na podstawie przepisów prawa budowlanego...
na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności. Skarżący podkreślił, że art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zawiera katalog tymczasowych obiektów...

VII SA/Wa 1238/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-26

pkt 2 kpa w zw. z art. 5 ust. 1 oraz 35 ust. 1 Prawa budowlanego w zw. z §, 13 ust. 1, § 40 ust. 3 oraz § 60 ust. 1 warunków technicznych;, - przeprowadzenie w trybie...
przez organ architektoniczno - budowlany, czy przedstawiony do zatwierdzenia projekt budowlany odpowiada postanowieniom wymienionym w art. 35 ust. 1 Prawa budowlanego...

II SA 1179/97 - Wyrok NSA z 1998-02-02

wydana została z rażącym naruszeniem prawa, to legalność tej decyzji mogłaby być badana w trybie nadzoru poza sprawą niniejszą., Dopóki jednak ww. decyzja budowlana...
. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./., Tego rodzaju decyzja może być wydana wyłącznie takiej osobie...

VII SA/Wa 397/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-22

nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy Prawo budowlane. Zatem zgodnie z treścią art. 35 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zw. z art. 11i...
specustawy drogowej w razie spełnienia wymagań określonych w ust. 1 oraz art. 32 ust. 4 ustawy Prawo budowlane właściwy organ nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   24