Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Rozgraniczenie nieruchomości X

I SA/Gd 1362/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-12-04

wprost wskazany jako budowla w Prawie budowlanym)., Organ II instancji podniósł więc, że biorąc pod uwagę cechy techniczne spornych obiektów zawarte w opinii technicznej...
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016, poz. 290), w innych przepisach tej ustawy lub w załączniku do niej będące wraz z instalacjami i urządzeniami...

I SA/Go 777/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-02-06

od nieruchomości za lata 2010-2014, umotywowanym zmianą przepisów prawa budowlanego, jaka nastąpiła w 2010 roku i wyłączeniem z opodatkowania z kategorii budowli kabli...
prowadzonego postępowania wymiarowego, powołał biegłego (rzeczoznawcę budowlanego dalej: 'biegły') w celu sporządzenia opinii w zakresu prawa budowlanego w przedmiocie...

I SA/Sz 916/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-04-24

przepisie art. 1a ust. 1 pkt 3 tej ustawy oraz posiłkując się definicją pojęcia 'urządzenia budowlane', wynikającą z ustawy - Prawo budowlane, organy podatkowe przyjęły...
ze ścianami bez okien i pokryciem dachowym, niekoniecznie potwierdzają tezę, iż są budynkami w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, gdyż de facto znajdujące się wewnątrz...

II SA/Kr 597/00 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2003-11-25

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm.- obecnie t.j. Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126 ze zm. - zwanej dalej Prawem Budowlanym z 1994 r...
-budowlanymi, projekt budowlany jest kompletny i wykonany został przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia. Inwestorzy wykazali prawo do dysponowania nieruchomością...

II SA/Kr 2377/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2001-01-31

. 81 ust. 1 pkt 2 i art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ oraz art. 138 par. 1 pkt 1 Kpa - utrzymał w mocy zaskarżoną...
decyzję., W uzasadnieniu decyzji organ stwierdził, że przedmiotową decyzją organ I instancji na podstawie art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane zatwierdził...

II SA/Kr 1432/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2001-07-26

. Wynik postępowania rozgraniczeniowego zadecyduje o tym, jak daleko sięga prawo inwestora do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Naczelny Sąd Administracyjny...
budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 - zwanej dalej Prawem budowlanym z 1994 r./ zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę budynku zakładu usług blacharstwa...

II SA/Łd 1749/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2000-11-07

Żaden przepis prawa, w szczególności przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./, nie nadają organom administracyjnym...
23 marca 1998 r., (...), powołując się na art. 36 a prawa budowlanego, po rozpoznaniu wniosku Jadwigi i Henryka małżonków K. zatwierdził zamienny projekt zagospodarowania...

II SA/Bk 1062/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-03-02

ich prawo własności. Wskazując na powyższe wnieśli o uchylenie zaskarżonej decyzji., Organ II instancji po rozpatrzeniu odwołania zważył co następuje:, Prace budowlane...
Powiatowe w S. W ocenie organu odwoławczego w przedmiotowej sprawie nie zachodzi przesłanka określona w art. 48 prawa budowlanego zgodnie z którym właściwy organ nakazuje...

II SA/Po 1341/00 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2001-10-09

, o jakich mowa w art. 50 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126 ze zm./. W takiej sytuacji obowiązkiem organu...
budowlanego jest podjęcie działań określonych w art. 50 i art. 51 cyt. prawa., 2. Ustalenie, że realizacja obiektu budowlanego nastąpiła z naruszeniem pozwolenia na budowę...

IV SA 791/93 - Wyrok NSA z 1994-05-23

zwrotu kosztów postępowania. Kierownik Urzędu Rejonowego w M. decyzją z dnia 27 maja 1991 r., powołując się na art. 36 ust. 1 prawa budowlanego, nakazał Markowi...
w administracji, Warszawa 1992, str. 9/. Jest zaś oczywiste, że charakteru publicznoprawnego nie ma nałożony na skarżącego w trybie art. 36 prawa budowlanego obowiązek...
1   Następne >   +2   6