Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Reforma rolna X

I SA/Wa 285/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-03

, poz. 372, ze zm.), które nie mają zastosowania do analizowanej nieruchomości oraz rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym...
i zabudowaniu osiedli (Dz.U. Nr 23, poz. 202, ze zm ). Przepisy powołanego rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym...

I OSK 1820/18 - Wyrok NSA z 2019-09-25

reformy rolnej (Dz. U. z 1926 r., Nr 1, poz. 1) i rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz...
1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. z 1939 r., Nr 34, poz. 216). Analiza przepisów powołanych aktów prawnych (w wersji obowiązującej w dacie 1...

I OSK 1843/19 - Wyrok NSA z 2020-06-15

Rzeczypospolitej z 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz.U. z 1939 r. Nr 39 poz. 216)., Organ odwoławczy uznał, że cechą świadczącą o prawnym...
. in. przepisy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz.U. z 1939 r. 34, poz. 216), dalej rozporządzenie...

I OSK 1933/16 - Wyrok NSA z 2018-06-12

. z art. 2 ust. 1 lit. e) w zw. z art. 1 dekretu PKWN;, - naruszenie przepisów prawa materialnego mające wpływ na wynik sprawy, tj. art. 2 ust. 1 lit. e) w zw. z art. 1...
naruszenia przepisów prawa materialnego tj. art. 2 ust. 1 lit e) dekretu PKWN poprzez jego zastosowanie w brzmieniu nadanym nowelą z dnia 17 stycznia 1945 r., zdaniem Sądu...

IV SA/Wa 2888/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-27

stwierdził m.in. że nieruchomość zabudowana zespołem dworsko-pałacowym w C., stanowiąca własność K. T., składająca się z parceli gruntowych nr [...] oraz parcel budowlanych...
aktualnie części działki ewidencyjnej nr [...] z obrębu [...] C. g. M. zostały bezprawnie przejęte na rzecz Skarbu Państwa z mocy samego prawa na podstawie art. 2 ust. 1 lit...

I OSK 644/17 - Wyrok NSA z 2017-11-14

dalej jako 'rozporządzenie'), stwierdził, że:, I. nie podpadały pod działanie art. 2 ust. 1 lit. e dekretu: parcele budowlane nr [...],[...],[...],[...] i parcele...
. w granicach aktualnej dz. nr [...]; parcela budowlana nr [...] w granicach aktualnej dz. nr [...]; parcela gruntowa nr [...] w granicach aktualnej dz. nr [...]; parcela...

I SA/Wa 916/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-06

stwierdzającej, że przejęcie na własność Skarbu Państwa majątku Branice, w zakresie działek oznaczonych dawniej jako parcele budowlane [...] kat.: [...] oraz parcele gruntowe...
. [...], wnioskowane parcele katastralne oznaczone zostały jako: pb [...] - parcele budowlane, pgr [...] - ogród, pgr [...] - sadzawka., Organ wojewódzki zaznaczył, że w toku...

I SA/Wa 257/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-28

jest, że był dokonany plan podziału nieruchomości opisanej w księdze [...], położonej w granicach miasta oraz, że były dokonane liczne transakcje sprzedaży w formie prawem nakazanej...
Państwa nie nabył z mocy prawa własności nieruchomości na podstawie art. 2 ust. 1 lit. e dekretu. Uzyskanie takiej decyzji jest też niezbędne dla ewentualnego dochodzenia...

IV SA/Wa 1759/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-08

. jako parcelę budowlaną nr [...], od S. M. właściciela majątku ziemskiego K.., II.6. W dniu [...] maja 2016 r. Wojewoda wyłączył parcelę [...], o. [...], gm. Miasto...
Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanem i zabudowaniu osiedli (Dz.U. nr 23, poz. 202), plan parcelacyjny z dnia [...] lipca 1931 r. sporządzony...

I OSK 2935/20 - Wyrok NSA z 2021-05-28

, że w jej granicach znajdowały się prawie wyłącznie nieruchomości o charakterze rolnym. Jedynie parcela budowlana 192 nie miała takiego charakteru. Zgodnie z kopią mapy...
rozstrzygnięcie odpowiadające prawu, uwzględniając także przeprowadzony w postępowaniu sądowoadministracyjnym dowód z wykazu parcel gruntowych i budowlanych z dnia 20 września...
1   Następne >   +2   5