Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X
  • Skarżony
  • Symbol

II OSK 874/13 - Wyrok NSA z 2014-10-21

prawną organ wskazał art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4, art. 36 i art. 82 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623...
ze zm. - dalej jako 'ustawa Prawo budowlane')., W odwołaniu od tej decyzji skarżąca wskazała, że jako właścicielka działki nr [...], która graniczy z działką...

II SA/Kr 179/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-04-05

: [...] działając na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane nakazał inwestorowi wykonanie czynności w celu doprowadzenia wykonanych robót do stanu zgodnego...
października 2003 r., znak: [...] działając na podst. art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane nakazał właścicielom budynku sporządzenie i przedstawienie 4 egzemplarzy...

II SA/Rz 156/09 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-10-21

w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) i nie stanowią robót budowlanych wymagających uzyskania...
decyzji o pozwoleniu na budowę, o jakiej mowa w art. 28 ust. 1 Prawa budowlanego. Prace wykonane przez właścicieli pawilonu: K. i Z. F., obejmowały wymianę pokrycia dachowego...

II OSK 131/07 - Wyrok NSA z 2008-03-04

budowlane organem właściwym w sprawie wydania pozwolenia na budowę takiej stacji jest starosta, a na podstawie art. 378 ust. 1 Prawa ochrony środowiska organem właściwym...
środowiska oraz art. 82 ust. 2 i art. 82a Prawa budowlanego. Przytaczając uzasadnienie skargi Sąd ten wskazał, że skarżący podniósł, iż ustalenia Samorządowego Kolegium...

II FSK 2986/13 - Postanowienie NSA z 2016-06-07

przez ich błędną wykładnię, w związku z naruszeniem art. 1, art. 3 pkt 1, art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118...
Polskiej - Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm. (w skrócie: Konstytucja RP) przy wykładni wskazanych przepisów u.p.o.l. oraz ustawy - Prawo budowlane, polegające...

II SA/Sz 669/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-10-04

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm. - dalej zwaną 'K.p.a.'), w związku z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz...
I instancji przytoczył dotychczasowy przebieg postępowania oraz wskazał, że postanowieniem z dnia, [...] r., wydanym w oparciu o art. 49b ust. 2 ustawy Prawo budowlane...

II SA/Kr 431/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-09-18

jej wykonania. |, Należy ponadto zważyć, ze w orzecznictwie NSA podkreśla się, że prawo zabudowy (art. 4 Prawa budowlanego) jest prawem podmiotowym każdego, kto posiada...
prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane (w rozumieniu art.3 pkt 11 Prawa budowlanego). Zdaniem NSA prawo zabudowy stanowiąc realizację konstytucyjnej zasady...

II SA/Rz 833/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-12-09

wniosku A. C., o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych, do sprawy skargi A. C., na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego...
, z [...].08.2009 r. nr [...], wydaną w przedmiocie uchylenia decyzji nakładającej obowiązki regulowane prawem budowlanym, - postanawia - 1) zwolnić stronę skarżącą od kosztów...

II OZ 97/06 - Postanowienie NSA z 2006-02-15

, zaś jej uiszczenie będzie się wiązało z koniecznością zadłużenia., Reasumując J. G. stwierdził, że skoro MWINB zaliczył jego obiekt do kategorii VIII to treść art. 55 Prawa budowlanego...
świadczy wprost o tym, że nie obejmuje on tego rodzaju obiektów, a w konsekwencji nie ma zastosowania art. 59f ust. 1 Prawa budowlanego. Tym samym, nałożenie kary...

II OZ 77/17 - Postanowienie NSA z 2017-02-09

przy budynku mieszkalnym jednorodzinnym na podstawie art. 51 ust. 5 Prawa budowlanego. Jest to, zatem decyzja z zakresu budownictwa i architektury, od której wpis zgodnie...
II SA/Bk 6/17 w zakresie wpisu sądowego w sprawie ze skargi S. T. na decyzję Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] listopada 2016 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100