Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo miejscowe X
  • Symbol

II SA/Lu 581/99 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-07-04

1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./ w zw. z art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ nakazał...
zielonych. Organ I instancji prawidłowo zastosował art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane z 1974 r. Z przepisu tego wynika, że obiekty budowlane lub ich części wybudowane...

II SA/Po 95/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-01-26

[...] (dalej również: Prezydent Miasta; organ I instancji), na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zobowiązał inwestora do usunięcia braków...
poprzez m.in. błędną wykładnię art. 35 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego w zw. z § 10 ust. 1 i 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz niezastosowanie art. 9...

II SA/Po 944/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-04-04

Prawo budowlane zobowiązał inwestorów do usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w dokumentacji projektowej. Uzupełnienie zostało poczynione w wyznaczonym terminie (3 lipca...
, do których był zobowiązany na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202, z późn. zm.) i zgodnie z art...

II SA/Wr 708/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-02-05

. o nr [...] na podstawie art. 62 ust. 3 w związku z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332), art. 104 ustawy...
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (przegląd 5 letni) - polegającej na sprawdzeniu stanu faktycznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu...

SA/Bk 585/02 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2002-09-24

Przepisy Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowie osiedli /t.j. Dz.U. 1939 nr 34 poz. 216/ wskazywały...
. K. 24 'A' w B. Inicjatorką postępowania była sąsiadka skarżących domagająca się likwidacji otworu okiennego. Decyzję wydano w oparciu o art. 40 ustawy - Prawo budowlane...

II SA/Ol 1204/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-02-10

, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych, tj. budowli oraz obiektów małej architektury w rozumieniu Prawa budowlanego., Skargę na powyższą uchwałę...
, jednakże pojęcia tego nie można wykładać w oderwaniu od definicji budowy, a w świetle art. 3 pkt 6 ustawy - Prawo budowlane budowa oznacza wykonywanie obiektu budowlanego...

II SA/Op 399/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-11-08

Nyski decyzją z [...] , nr [...], działając na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r...
art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy. Prawo budowlane. Stwierdził, że nie zgadza się ze stwierdzeniami Starosty Nyskiego, że na wskazanym terenie, oznaczonym symbolem R...

II SA/Bd 1271/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-12-16

. 15 ust. 2 i ust. 3 u.p.z.p., w związku z art. 34 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.),, Jednocześnie...
posadowienia obiektów budowlanych nie należy do zakresu zarówno obowiązkowych, jak i fakultatywnych ustaleń planu., Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 4 ustawy Prawo budowlane...

II SA/Wr 447/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-10-18

z późn. zm; w skardze przywołano Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w związku z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. jedn. Dz.U....
z istotnym naruszeniem art. 15 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 28 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z art. 39 ust. 3 ustawy - Prawo budowlane, art. 7...

VIII SA/Wa 907/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-10

innych niż wynikające z przepisów Prawa budowlanego i warunków technicznych budowy przyłącza. Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych także w dacie podejmowania...
zaskarżonej uchwały wymagała, stosownie do art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1196), jedynie sporządzenia planu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100