Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo geologiczne i górnicze X

I SA/Lu 446/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-06-30

1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2008 r. zwanej dalej 'u.p.b.', i art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 21 marca 1985 r...
rangi ustawowej, uzupełniające, modyfikujące czy doprecyzowujące prawo budowlane., Dalej organ II instancji stwierdził, że uwzględnił część zgromadzonego w sprawie materiału...

II SA/Bk 402/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-09-30

2020 r. znak [...]. Wskazał na art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej: P.b.) i wyłączenie właściwości organu nadzoru budowlanego odnośnie...
lub uchwał w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub towarzyszącej; oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane...

II GW 112/21 - Postanowienie NSA z 2022-01-20

stanowisko zaprezentowane w piśmie przekazującym wniosek według właściwości., Marszalek stwierdził, że zgodnie z art. 3, pkt 1 i 3 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane...
(pojęcie obiektu liniowego precyzuje art. 3 pkt 3a Prawa budowlanego (Dz.U. z 2021r., poz. 2351). Powstaną one na terenie dwóch województw: w. (w m. P. i S. w gminie P...

III SA/Gl 624/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-11-20

czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Swego interesu prawnego spółka upatruje w przepisach prawa budowlanego, art. 5 ust. 1 pkt 1, pkt 1 lit. a, b...
może dochodzić naprawienia szkody na zasadach określonych w Prawie geologicznym i górniczym lub w kodeksie cywilnym. Przepisy prawa budowlanego dotyczą obowiązków inwestora...

III SA/Gl 931/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-02-09

budowlanych, nie powinny być objęte w ogóle rygorami określonymi w p.g.g. dotyczącymi działalności wydobywczej, ale rygorami wskazanymi w ustawie - Prawo budowlane...
i ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, z późn. zm., dalej: P.g.g.)., Decyzję wydano w następującym...

III SA/Gl 262/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-06-20

wydobywczych;, 5) naruszenie prawa materialnego, a to art. 41 ust. 3 i art. 3 pkt 7 i 12 ustawy prawo budowlane poprzez ich niewłaściwe zastosowanie i przyjęcie...
robót ziemnych związanych z niwelacją terenu nie podlega reżimowi prawa budowlanego i rozplantowanie ziemi nie może być uznane za roboty budowlane;, 6) naruszenie prawa...

VI SA/Wa 454/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-20

i górnicze na taką działalność wymagana jest koncesja oraz, zgodnie z ustawą Prawo budowlane odpowiednie pozwolenie. Skarżący nie posiadali ani wymaganej koncesji, ani pozwolenia...
z pouczeniem o prawie wniesienia zażalenia od postanowienia w terminie 7 dni do Ministra Środowiska., W dniu 16 grudnia 2010 r. A. P. i J. P. wnieśli odwołanie od decyzji Marszałka...

III SA/Gl 1828/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-07-09

się na art. 66 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane zwróciła się do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w O. z 'prośbą o wydanie decyzji nakazującej usunięcie...
, w tym sposobu postępowania z budynkami i obiektami budowlanymi to obowiązek ten obciąża przedsiębiorcę i jest uregulowany w przepisach Praw geologicznego i górniczego...

II SA/Wr 683/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-11-23

budowlanego a nie prawa geologicznego. W konsekwencji skarżący wnieśli o uchylenie decyzji pierwszej i drugiej instancji, wstrzymanie wykonania decyzji oraz zasądzenie...
2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2017 r., poz. 2126) - dalej jako 'ustawa' oraz przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 XI 2016 r. w sprawie...

III SA/Po 1353/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-03-24

projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę. Przepis art. 35 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz...
oraz projektu architektoniczno-budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy...
1   Następne >   +2   +5   +10   12